กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีถอดบทเรียนและพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ที่มาของเวที

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข(สรส.) และเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันจัดประชุมเวทีถอดบทเรียนและพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เนื่องจากได้เล็งเห็นสถานการณ์ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงเห็นพ้องตรงกันว่า ควรจะมีเครือข่ายพี่เลี้ยงเยาวชนในพื้นที่ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามช่วงวัย จึงได้จัดเวทีถอดบทเรียนและพัฒนาพี่เลี้ยงขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีพี่เลี้ยงในเทศบาลมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่จัดงาน

ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยวนแหล

สนับสนุนโดย

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

สนับสนุนโดย

  1. มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  3. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)
  4. สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ
  5. สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
  6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  7. มูลนิธิสยามกัมมาจล

กระบวนกร คุณสุทิน ศิรินคร ผู้จัดการโครงการต่อยอดและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ