กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีถอดบทเรียนและพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลเมืองปากพูน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ที่มา : เวทีเพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเยาวชน

เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เช่น ยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เกเร หนีเรียน มั่วสุม ไม่รักท้องถิ่นฯลฯ จึงเห็นพ้องตรงกันว่า ควรจะมีเครือข่ายพี่เลี้ยงในพื้นที่ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องตามช่วงวัย

จัดโดย

เทศบาลเมืองปากพูน มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข(สรส.) ศูนย์พัฒนาชนบท ผสมผสานกระบี่ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ได้ร่วมกันจัดประชุมเวทีถอดบทเรียนและพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลเมืองปากพูน 

กลุ่มเป้าหมาย

พี่เลี้ยงกลุ่มเด็กและเยาวชน , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ,ครูและนักเรียน กศน.ตำบลปากพูน,สภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชน,เจ้าหน้าที่ ทีมนักถักทอชุมชน โดยมีนักถักทอชุมชนจากอบต.สระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

วันที่จัดงาน

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากพูน สาขาบ้านตลาดพฤหัส

ภายใต้โครงการ

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

สนับสนุนโดย

  1. มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  3. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)
  4. สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ
  5. สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
  6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  7. มูลนิธิสยามกัมมาจล

กระบวนกร คุณสุทิน ศิรินคร ผู้จัดการโครงการต่อยอดและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ