กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีถอดบทเรียนแกนนำเยาวชน อบต.สระแก้ว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอบต.สระแก้ว

.........................................................

ที่มา

หลังจากค่ายการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 พ.ค. - 20 พ.ค. 2561 มูลนิธิสยามกัมมาจล ลงพื้นที่ติดตามเยาวชนในการทำโครงการเพื่อเสริมหนุนการดำเนินโครงการ

เป้าหมาย

เพื่อถอดบทเรียนจากค่ายการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 พ.ค. - 20 พ.ค. 2561 นำมาเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนโครงการต่อ

คำถามถอดบทเรียน

1.ข้อดี / จุดแข็งของตนเอง

2.แรงบันดาลใจในการทำจิตอาสา

3.ประทับใจอะไร (ครู เพื่อน พี่ที่อบต.)

4.เปลี่ยนแปลงอะไร (ความรู้ใหม่ ทำอะไรที่เก่งขึ้น นิสัยที่เปลี่ยนไป)

อนาคตอยากเป็นอะไร หรืออยากทำอะไร (ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน)

ภายใต้โครงการ

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

สนับสนุนโดย

  1. มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  3. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA)
  4. สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ
  5. สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
  6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  7. มูลนิธิสยามกัมมาจล
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ