โครงการเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายลูกแก้วของชาวกูย
โครงการเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายลูกแก้วของชาวกูย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมทีม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วันที่ 3 เดือน ตุลาคม

เป็นการทำความเข้าใจภายในกลุ่มและจัดเตรียมแผนงาน และเป็นการวางแผนในการทำกิจกรรมต่างๆ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อแบ่งหน้าที่ในการทำงานและจัดระเบียบการทำงาน

2.เพื่อสร้างความเข้าใจภายในกลุ่ม

3.เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงต่อเยาวชนและคนในชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่ได้รับ

1.มีความพร้อมในทีมมากขึ้น

2.มีความสามัคคีภายในกลุ่ม

3.มีการวางแผนในการทำงานที่ดี

4.มีการจัดงานอย่างเป็นระบบระเบียบและเรียบร้อย

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ