โครงการเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายลูกแก้วของชาวกูย
โครงการเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายลูกแก้วของชาวกูย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมที่ 2 เก็บข้อมูล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายลูกแก้ว

2.เพื่อให้เยาวชนได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของผ้าไหมลายลูกแก้ว

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ความคาดหวัง

- เกิดกลุ่มแกนนำเยาวชน 30 คน

ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายลูกแก้ว

ของชาวกูย

ผลที่ได้รับ

- เยาวชนเข้าร่วมโครงการตามที่คาดไว้

กลุ่มเป้าหมาย

- เยาวชน 25 คน

- พี่เลี้ยง 1 คน

- ที่ปรึกษา 4 คน

- ครู 1 คน

- พระ 1 องค์

- ผู้นำชุมชน 3 คน

- ผู้รู้(ภูมิปัญญาฯ) 5 คน

- ผู้สนใจ 5 คน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ