โครงการเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายลูกแก้วของชาวกูย
โครงการเยาวชนเรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมลายลูกแก้วของชาวกูย
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมที่ 4 จัดแสดงผลงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าลายลูกแก้วของชาวกูย

2.เยาวชนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการนำเสนอผลงาน และเผยแพร่ได้

3.เพื่อบุคลภายในชุมชนและภายนอกชุมชนสนใจเอกลักษณ์ของชาวกูย

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ