โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
#UNC5 เวทีจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคม (เวทีครั้งที่ 3)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคม 

(เวทีครั้งที่ 3)

ภายใต้โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ ปี 5 

ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานี (City Campus)


เวทีจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคม (เวทีครั้งที่ 3) ในรูปแบบ Mini Exhibition ภายใต้โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ ปี 5 (University Network For Change : UNC) นักศึกษาจากคณะวิชาที่สอนด้านศิลปะการออกแบบเพื่อการสื่อสาร จำนวน 12 มหาวิทยาลัย 14 คณะ ได้นำเสนอสื่อในรูปแบบนิทรรศการ เป้าหมายเพื่อร่วมปัญหาในสังคมที่ตนเองสนใจ ใน 3 ประเด็นคือ ปัญหาการใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปัญหาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ศิลปะรับใช้ชุมชน / การท่องเที่ยวชุมชน และปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม / การจัดการขยะ

โดยมี ผศ.สมศักดิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยคุณรัตนา กิติกร มูลนิธิสยามกัมมาจล และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมชมนิทรรศการและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ได้แก่ คุณธาม เชื้อสถาปนศิรินักวิชาการด้านสื่ออิสระ /คณะกรรมการบริหารสถาบันอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ และคณะอนุกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน คุณคูณคลัง เค้าภูไทย Film Director คุณเตชิต จิโรภาสโกศล นักออกแบบ /Designer ทีม SATARANA และ olo คุณสินชัย เทียนศิร ผู้อํานวยการสถาบนัการจดัการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม คุณอครพล กฤตฤานนท์วงศ์Art Director, DUCTSTORE the design guru Co., Ltd. คุณชานนท์ ยอดหงส์Art Director Genie records และเจ้าของแบรนด์เสื้อDogkillmen

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

1.มหาวิทยาลัยบูรพา สาขานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานฤมิตศิลป์ - เรขศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

3.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขา Visual Communication Design คณะนิเทศศิลป์

4.มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะและการออกแบบ

5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาเอกการออกแบบภาพยนตร์ คณะมีเดียอารตส์

6.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สาขาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์

7.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาตร์

8.มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

9.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ คณะวิทยาการสื่อสาร

10.มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ / สาขานิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา / สาขานิเทศศาสตร์ เอกลูกค้าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ , คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

11.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

12.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ