โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 การออกแบบสื่อและการสื่อสาร...ร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้น่าอยู่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ณ อาคารคุณหญิงพัฒนา (อาคาร 8 ) คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต


วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอกรอบแนวคิดในการผลิตสื่อสร้างสรรค์โดยมีกรอบการนำเสนอดังนี้


1.กระบวนการได้มาซึ่ง “หัวเรื่อง” ในการสื่อสาร

  • วิธีการศึกษาข้อมูล (ทำอย่างไร)
  • ข้อมูลที่ได้ (ได้ข้อมูลอะไร)
  • วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและ สรุปเป็น “หัวเรื่อง” ในการสื่อสาร (ทำอย่างไร)


2.เป้าหมายในการสื่อสาร

  • หัวเรื่องในการสื่อสาร (เรื่องอะไร)
  • เหตุผล (ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้)
  • กลุ่มเป้าหมาย (ต้องการสื่อสารเรื่องนี้กับใคร)
  • ความคาดหวัง (ต้องการให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้อะไร และนำสู่การเปลี่ยนแปลงความคิด หรือ พฤติกรรมอย่างไร)

3.รูปแบบและกลยุทธ์ในการสื่อสาร

  • องค์ประกอบเรื่อง หรือ เนื้อหาที่จะสื่อ
  • รูปแบบ/ประเภทสื่อทีเลือกใช้
  • กลยุทธ์ในการสื่อสาร

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ