โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
#UNC5 การประชุมกระบวนการ Workshop ครั้งที่ 2 : Class Visit : ม.อัสสัมชัญ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การประชุมกระบวนการ Workshop ครั้งที่ 2

จัดโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม 

(University Network For Change : UNC) 

ภายใต้โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ ปี 5

ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

ณ ห้อง CA mini Theater คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


นักศึกษามานำเสนอผลงานให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ข้อเสนอแนะได้แก่

  • มหาวิทยาลัยบูรพา
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • มหาวิทยาลัยรังสิต
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร (จิตรกรรมฯ)
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัณฑนศิลป์) 
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

Clip สรุปในเวที

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ