โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
UNC4 เวทีนำเสนอโจทย์โดยตัวแทนนักศึกษาโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ : University Network for Change
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

เวทีนำเสนอโจทย์โดยตัวแทนนักศึกษาโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ : University Network for Change (UNC ปี 4)

­

เวทีนำเสนอโจทย์ฯ ดังกล่าวมาจากประเด็นทางสังคมที่นักศึกษาสนใจ ผ่านมุมมองการวิเคราะห์จากการเรียนรู้ของตนเอง โดยผลงานทั้งหมดที่นักศึกษานำเสนอจะถูกเติมเต็มด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งในเรื่องเนื้อหาที่ถูกต้องจากเจ้าของประเด็นทางสังคมและรูปแบบความน่าสนใจการนำเสนอผลงานจากนักออกแบบผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยมีกรอบนำเสนอดังนี้

กรอบการนำเสนอของนักศึกษา

1) เรื่องที่เลือกคืออะไร

2) เหตุที่เลือกเรื่องนี้

3) กลุ่มเป้าหมาย

4) ความคาดหวัง

5) แผนการศึกษาข้อมูลทำอย่างไร

6) รูปแบบของสื่อเป็นอย่างไร

หมายเหตุ : นักศึกษานำเสนอกลุ่มละ 5 - 10 นาที กรรมการให้ข้อเสนอแนะ 10 - 15 นาที รวม 15 - 25 นาที

­

นอกจากนักศึกษาได้นำเสนอโจทย์ที่ตนเองสนใจแล้ว ยังมีการการนำเสนอแผนงาน

การนำกระบวนการเรียนรู้จากโจทย์จริงในสังคม เข้าสู่รายวิชาเรียนของแต่ละคณะ

ที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (UNC) อีกด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ในแต่ละสถาบันให้เกิดมิติในการเชื่อมโยงกิจกรรมเรียนรู้ในโครงการเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในวิชาเรียนของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ  โดยมีเป้าหมายสำคัญของโครงการฯ คือ การผลักดันให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ เห็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อจากโจทย์จริงของสังคม และนำไปสู่การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปกติ

โดยมีกรอบนำเสนอของอาจารย์แบ่งตามประเภทการนำเข้าสู่ชั้นเรียนดังนี้

1) กิจกรรม (ยังไม่อยู่ในรายวิชา)

** ทำอย่างไรต่อไป

** แผนการนำเข้าสู่วิชาอย่างไร

** ข้อดี ข้อเสีย และอุปสรรค

2) เป็นรายวิชาแล้ว (ยังไม่เข้าหลักสูตร)

** สัดส่วนการเรียนการสอนเป็นอย่างไร

** ปัญหาและอุปสรรค

3) เป็นหลักสูตรแล้ว

** สอนอย่างไร

** ปัญหาและอุปสรรค

** เข้าส่วนใดของหลักสูตร

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ