โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
UNC4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 "เวทีสร้างแรงบันดาลใจจากโจทย์ประเด็นทางด้านสังคม" ปี 4
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เวทีสร้างแรงบันดาลใจจากโจทย์ประเด็นทางด้านสังคม“โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่”(University Network for Change : UNC) ดำเนินโครงการโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์(จำกัด)  และ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 

โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัย เข้าร่วม 11 แห่ง ได้แก่ 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยรังสิต 3.มหาวิทยาลัยนเรศวร 4.มหาวิทยาลัยศิลปากร 5.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 6.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 7.มหาวิทยาลัยบูรพา 8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 10.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ11.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ1.มุ่งเน้นสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในเครือข่ายบูรณาการกิจกรรมเข้วการการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (บรรจุไว้ในรายวิชาตามหลักสูตรปกติ) อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.เพื่อสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกพลเมืองและใช้ศักยภาพของตนเองร่วมแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาสังคมร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม

โดยมีวิทยากรนำเสนอประเด็นทางด้านสังคม 5 ประเด็น (Ted Talk) ได้แก่ 1.ประเด็นสิ่งแวดล้อม คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ จากมูลนิธิชีววิถี (Biothai) อาจารย์เดชา ศิริภัทร จากมูลนิธิข้าวขวัญ 2.ประเด็นสุขภาพและโภชนาการ อาจารย์กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ผู้จัดการโครงการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย 3. ประเด็นความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียม คุณทองพูล บัวศรี จากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก คุณสุริยา สมสีลา จากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ4.ประเด็นความรุนแรง คุณบัณฑิต แป้นวิเศษ จากมูลนิธิเพื่อนหญิง คุณสุวรา แก้วนุ้ย จากDeep South Watch5.ประเด็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยคุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ : เจ้าของเพจ

ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ณ อาคารบูรณาการ หอประชุม ชั้น 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ