สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

ประวัติความเป็นมา

โครงการส่งเสริมการจัดการความ รู้ของเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ต่อยอดพัฒนาเยาวชนและชุมชน ที่สร้างความตระหนักและสนับสนุนให้ อบต. เข้ามาเรียนรู้ในด้านการพัฒนาเยาวชน เพื่อสร้างกลไกการทำงานร่วมกันขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของภาครัฐ ชุมชนในพื้นที่ และ
เยาวชน และสนับสนุนให้เกิด “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนของ อบต. ต่อไป

­

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

  • เพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น ให้มีขีดความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุข สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและมีศักยภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ อย่างมีพลังในอนาคต
  • เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบาลและ แผนงานที่ชัดเจนในการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นของตน และปูพื้นฐานไปสู่การสร้างกลไกการจัดการดูแลเด็กและเยาวชนของชุมชนที่เข้ม แข็งและมีความต่อเนื่องในอนาคต
  • เพื่อให้เกิดเครือข่ายการจัดการความ รู้ในเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย
  • เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ถอดจากการปฏิบัติงานของโครงการ เผยแพร่ในรูปเอกสารและสื่อวีดีทัศน์ เพื่อประโยชน์ในการขยายผล


ผู้บริหารองค์กร

  • นายทรงพล เจตนาวณิชย์ หัวหน้าโครงการ


รูปแบบการบริหารจัดการ

เยาวชน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจ สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเอง จนสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการขององค์กร

การ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยปัจจุบันได้บรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าเป็นหลักสูตรของทุก ชั้นเรียนขั้นพื้นฐาน / ได้พัฒนาวิทยากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากว่า 1000 คน / ได้ฝึกอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรด้านการศึกษา ให้สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ทั้งการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน กว่า 10000 คน ทั่วประเทศ / มีสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ทั่วประเทศ กว่า 100 แห่ง จากทุกสังก้ด


เงื่อนไขความสำเร็จขององค์กร

เกิด กลไกการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ (Success Story Sharing) ของเด็กและเยาวชนที่ต่อเนื่องในพื้นที่ เป้าหมายภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีหลักที่เกี่ยวข้อง


องค์ความรู้จากการดำเนินงาน

แนวทาง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ทั้งการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพชีวิจของบุคลากรด้านการศึกษา


รางวัลความสำเร็จ

  • ได้องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ เพื่อประโยชน์ในการขยายผล
  • เยาวชน มองเห็นคุณค่า ศักดิ์ศรี และมีความสุข ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนของตนเอง จนเกิดแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ ตนเองได้
  • เกิดกลไกความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาอาชีพ และจิตอาสา
ติดต่อองค์กร
สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
ที่อยู่: เลขที่ 386/59-60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 0-2513-8823-4
โทรสาร: 0-2513-8824