มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

­

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดปัญหามากมาย ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว ทำให้เกิดปัญหาคนว่างงานนับล้านคนในภาคอุตสาหกรรม หลายครอบครัวต้องอพยพโยกย้ายกลับภูมิลำเนาและไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลัก แหล่ง ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเด็กผู้ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และยังคงต้องอาศัยครอบครัวลูกหลานในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไป
ดร. อัมพร วัฒนวงศ์ จึงได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว พร้อมประกาศจัดตั้ง มูลนิธิฟอร์เด็ก ขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งตรงกับ "วันวาเลนไทน์" หรือ "วันแห่งความรัก" พอดี ทั้งนี้เพื่อสานเจตนารมณ์ในการเผยแผ่ความรักต่อผู้ทุกข์ยากให้มีความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเด็กยากจนด้อยโอกาสในประเทศไทยให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาโดยไม่จำกัด เชื้อชาติและศาสนา และเป็นการแก้ไขปัญหาสังคม
ปัจจุบัน ดร. อัมพร วัฒนวงศ์ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ผู้ได้รับสมญานามว่า "คุณพ่อผู้ให้หนทางชีวิตใหม่แก่เด็กยากจน" ผู้ซึ่งเคยเป็นเด็กผู้ชายกำพร้าไร้ญาติขาดมิตร จนเมื่ออายุ 17 ปี เป็นผู้อุทิศชีวิตส่วนใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา หลังเกษียรยังได้รับสวัสดิการเงินบำนาญเสมือนกับประชาชนชาวอเมริกันคนหนึ่ง ตลอดชีวิต

­

วิสัยทัศน์

มูลนิธิฟอร์เด็กทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งในครอบครัว

­

พันธกิจ

การให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวยากจนทั่วประเทศ

­

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

 • เพื่อ ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่ด้อยโอกาสหรือเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากทั่วไป เช่น เด็กถูกปล่อยปละละเลย เด็กจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก เด็กถูกทอดทิ้ง กำพร้า เร่ร่อน เด็กในชุมชนแออัดและเด็กชาวเขา เด็กพิการ เด็กที่ได้รับเชื้อหรือรับผลกระทบจากเอดส์ เด็กถูกละเมิดสิทธิ โดยผ่านโครงการ กิจกรรมและองค์กรเครือข่ายต่างๆ
 • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดีมีคุณภาพของครอบครัว สังคมและประเทศไทยต่อไป
 • เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ยากไร้ ให้ได้รับโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและสมาชิกในครอบครัวให้ดีขึ้น
 • มูลนิธิดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยความร่วมมือกับองค์กรการกุศลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

­

ผู้บริหารองค์กร

กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

 • ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการ
 • นายชลธาร ลีลาสเจริญ รองประธานกรรมการ
 • นางเสาวนิจ นิจอนันต์ชัย กรรมการและเหรัญญิก
 • นางทิพาภรณ์ โพธิถวิล กรรมการ
 • นายอัมพล วัฒนวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ

­

รูปแบบการบริหารจัดการ

การ ดำเนินงานมูลนิธิฟอร์เด็กมีระบบการทำงานคล้ายกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ขณะเดียวกันมูลนิธิยังช่วยส่งต่อผู้รับบริการให้กับองค์กรที่เป็นเครือข่าย ด้วย อาทิเช่น กรณีของเด็กพิการมูลนิธิจะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ควบคู่ไปกับความร่วมมือกับครอบครัว หากครอบครัวของเด็กมีฐานะยากจน มูลนิธิจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถช่วยเหลือเฉพาะ ด้าน เช่น ความพิการเฉพาะ ออทิสติก ฯลฯ

­

เงื่อนไขความสำเร็จขององค์กร

 • เกิดจากอุดมการณ์และการดำเนินงานของผู้อำนวยการเป็นหลัก
 • ความร่วมมือและแรงศรัทธาจากประชาชนผู้มีอุปการคุณและทุกภาคส่วน
 • การทำงานร่วมกันระหว่างคนในองค์กร

­

องค์ความรู้จากการดำเนินงาน

 • การสังคมสงเคราะห์เป็นงานที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
 • รูปแบบการบริหารการจัดการเพื่อการกุศลโดยไม่มุ่งแสวงหากำไร

­

รางวัลความสำเร็จ

ดร. อัมพร วัฒนวงศ์ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

 • สมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พระราชทาน เครื่องราชอิสรยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูหลายชั้น
 • โลห์เกียรติยศและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม จากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • รางวัลองค์กรดีเด่นซึ่งทำงานเพื่อผู้ทุกข์ยาก จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการของมนุษย์
 • ใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการขององค์กร
 • โครงการศูนย์พัฒนา/อบรมเด็กก่อนวัยเรียน
 • โครงการอาหารกลางวันและเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
 • โครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนาเด็ก/เยาวชน
 • โครงการส่งเสริมวิชาชีพระหว่างเรียน
 • โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ปกครองและครอบครัวผู้ยากไร้
 • โครงการสงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
 • โครงการสุขวิทยาอนามัยและพัฒนาชุมชน
 • โครงการให้การช่วยเหลือเพื่อที่อยู่อาศัยและการรักษาพยาบาล
รวมมือร่วมใจ/ขยายผล
 • ในส่วนองค์กร ภาครัฐ มูลนิธิฯ อยากให้ภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ต่างๆ ที่มุ่งเน้นทำงานในรูปแบบการกุศลเพื่อเด็กและครอบครัว ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้คือพลังที่สำคัญต่อประเทศไทยในอนาคต
 • ใน ส่วนภาคเอกชน อยากให้ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาของเด็ก ประชาชนผู้กำลังทรัพย์ควรเข้ามาสนับสนุนให้เด็กกลุ่มนี้มากขึ้น นอกจากนี้หากร่วมกันตระหนักถึงภาพของกองทุนเพื่อสังคม ตามหน่วยงานต่างๆ ทุกปีจะมีการบริจาคปีละครั้ง หลายๆ หน่วยงานในประเทศไทย พี่คิดว่ามูลนิธิหรือองค์กรสาธารณกุศลที่อยู่ในประเทศไทยก็จะได้รับกำลังใจ ในการดำเนินงาน
 • ด้านสื่อมวลชนและองค์กรทั่วไปควรตระหนักถึงการบริจาคทุนทรัพย์ให้กับองค์กรสาธารณกุศล เพื่อสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสได้มีอนาคตที่ดีต่อไป
ติดต่อองค์กร
มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)
ที่อยู่: 1035/7-10 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 0-2721-2983-4
โทรสาร: 0-2721-2985