โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริ
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑


ผู้บริหาร
นายธนา อ่อนเกิด
โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๕๔-๖๓๕๔

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชั้นก่อนประถม-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนนักเรียน ๒๖๘ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
( หัวหน้า ) นายปุรเชษฐ์ มธุรส
โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๖๔-๘๑๘๘

­

ด้วยนักเรียนของโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริทั้งหมดมีฐานะยากจน และเป็น เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ทางโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนแบบพึ่งพาตนเอง ( เกษตรพอเพียง ) เป็นโรงเรียนพักนอนประจำ มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง มีกิจกรรมเด่นคือ “กิจกรรมฟาร์มสัตว์”

­

­

วัตถุประสงค์

เพื่อการศึกษาของโรงเรียนร่มเกล้าปางตอง ที่จัดการศึกษารูปแบบพึ่งตนเอง โดยกิจกรรมฟาร์มสัตว์มีการเลี้ยงหมู ไก่ไข่บนบ่อปลา ไก่พื้นเมือง นกกระทา การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ปลาดุก โดยนักเรียนได้มีการปฏิบัติจริง

­

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.โรงเรียน ร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริได้ดำเนินการเลี้ยงต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ซึ่งมีโรงเรือนเลี้ยงหมู โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลา โรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง โรงเรือนนกกระทา โรงเพาะเห็ด และการเลี้ยงปลาเบญจพรรณ และปลาดุก


สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

โรงเรียนได้ผลผลิตจากการเลี้ยงหมู ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง นกกระทา และปลาเป็นอาหารโปรตีน สำหรับนักเรียนพักนอนประจำ ในการประกอบอาหารทั้ง 3 มื้อ และเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการหยุดกิจกรรมแม้แต่เวลาที่ปิดภาคเรียน

­

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑. กิจกรรมดำเนินงานในฟาร์มสัตว์ เป็นรูปธรรม และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะ เวลานาน

๒. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และภารโรง มีความรับรับผิดชอบร่วมกัน ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

๓. ในหลักการของโรงเรียนฯ มีนโยบาย ช่วยผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนในการจัดการศึกษาแบบพึ่งตนเอง มีการปฏิบัติจริง ด้านการผลิตอาหารโปรตีน และพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล และเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว สามารถพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง

๔.โรงเรียน อยู่ในเขตพระราชฐานศูนย์ปางตองในโครงการพระราชดำริ ทุกปีจะต้องเตรียมการรับเสด็จ และมีบุคคลสำคัญเข้าเยี่ยมชมตลอดเวลา มีคณะครู บุคลากรโรงเรียนต่างๆ มาดำเนินการ

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการพระราชดำริ
ที่อยู่: ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน หมู่ที่ ๔ ถนน - ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทรศัพท์: ๐๕๓-๖๙๒-๑๒๓