ศูนย์กิจกรรมเยาวชนเพื่อชุมชนและสังคม(Y-ACT)
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

­

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์กิจกรรมเยาวชนเพื่อชุมชน และสังคม (Y-ACT )อยากสร้างพื้นที่ให้คนทำงานที่มีจุดหมายเดียวกันในการทำงานกับเด็กและ เยาวชนได้เข้ามาทำตามฝันของตัวเอง โดยร่วมเรียนรู้ ปรับตัว และเติบโตไปพร้อมๆกัน และเชื่อว่าการแบ่งปันรอยยิ้ม ความรัก และความสนุกสนานแก่เด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่สำคัญต่ออนาคตของชาติและของโลก เพื่อสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและการเรียนรู้อย่างมีความสุขบนพื้นฐาน ที่ว่า ถึงแม้ขาของเราจะไม่เท่ากันแต่เราก็สามารถเดินเคียงข้างกันได้
กลุ่ม Y-ACT จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบ ด้วยการสร้างเครื่องมือขึ้นมาพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชนโดยเริ่มต้นจากการ ช่วยกันคิดและร่วมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้คนที่อยู่ในระบบสามารถใช้งานได้ รวมถึงพัฒนางานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินงาน เช่น การให้คำปรึกษาและวิจัย ร่วมฝึกอบรมเยาวชนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะความสามารถให้ แก่เด็กและเยาวชน
ด้วยความเชื่อว่า เมื่อคนเราสามารถพัฒนาตนเองจนมีความเข้มแข็ง หรือสามารถยืนด้วยขาของตนเองได้แล้ว เราก็ต้องมองให้พ้นตัวเองออกไป เพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นอย่างเต็มความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้สามารถพัฒนาทั้งตนเองและสังคมพันธกิจ

มุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมของเด็ก เยาวชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ ด้วยกระบวนการที่มีความสนุกสนาน เพิ่มเติมความรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

­

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

 • พัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
 • ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิเด็ก และประชาธิปไตย
 • ส่งเสริมและผลักดันให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตอย่างมีคุณค่าผ่านการทำกิจกรรม
 • พัฒนาระบบการทำงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • ส่ง เสริม สนับสนุนและผลักดันให้เด็กเยาวชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างสนุกสนานเต็มความรู้ความ สามารถผู้บริหารองค์กร

 • นายธัชดล อ่อนลมูล ผู้อำนวยการ
 • นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ประสานงาน
 • นายอรรถพล บุญเลี้ยง ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
 • นางสาวจิตติยา วาจี ผู้จัดการคณะที่ปรึกษา

 • นายสมชาย เจริญอำนวยสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • นางศรีศักดิ์ ไทยอารี ผู้อำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (สอ.ดย.)
 • ดร.พิชญดา เดอเยซูซ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • รศ.ดร.กุศล สุนทรธาดา อาจารย์/นักวิจัย (อดีตรอง ผอ.)สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คุณสุกัญญา เวชศิลป์ ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รูปแบบการบริหารจัดการ

กลุ่ม Y-ACT เป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ โดยมีกลุ่มเยาวชนเป็นแกนนำ ทำหน้าที่ร่วมกันบริหารจัดการภายในองค์กร โดยมีโครงสร้างการทำงานแบบอิสระทางความคิด ร่วมคิด ร่วมทำ และมีเนื้อหาของกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำงานคือร่วมกัน สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
นอกจากนี้ยังมีคณะ ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในหลากหลายองค์กรทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งให้ความรู้แก่กลุ่ม Y-ACT ในการทำงานด้านต่างๆ ทำให้การทำงานของกลุ่มสามารถประสบผลสำเร็จ

โครงการขององค์กร

โครงการเยาวชนไทยไม่ทอดทิ้งสังคมหรือเยาวชน 1000 ทาง
เป็น โครงการหนึ่งที่กลุ่ม Y-ACT ทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆมีกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ โดยมีความเชื่อร่วมกันว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นต้องเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้มีโอกาสริเริ่มทำกิจกรรมเพื่อคนอื่นในประเด็นรูปแบบและเส้นทางที่เยาวชน เป็นคนเลือกเอง ซึ่งจะก่อให้ เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของเด็กและเยาวชน โดยเยาวชน 1000 ทาง ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งการประสานพลังในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์สังคม ควบคู่กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไปเงื่อนไขความสำเร็จขององค์กร

 • เกิดจากความตั้งใจจริงในการทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนร่วมกัน
 • เกิดจากการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งองค์กร
 • เกิดจากการวางแผนการทำงานร่วมกัน โดยร่วมรับฟังความคิดเห็น จากทุกคน
 • การมีที่ปรึกษาคอยแนะนำเพื่อวางแผนงาน ทำให้สามารถทำงานประสบผลสำเร็จ
รวมมือร่วมใจ/ขยายผล

ต้องการการสนับสนุนในการทำกิจกรรมต่างๆและความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตร ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

ติดต่อองค์กร
ศูนย์กิจกรรมเยาวชนเพื่อชุมชนและสังคม(Y-ACT)
ที่อยู่: 10/3 ซ. ลาดพร้าว 14 ถ.ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 0-2938-4698
โทรสาร: 0-2938-4698