โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓


ผู้บริหาร
นายเหมือน รักสนาม
โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๒๑-๔๗๓๓

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวนครู ๒๔ คน จำนวนนักเรียน ๔๕๐ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายพณิชย์ภณ หลักฐิติวัฒน์
โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๔๓-๙๙๐๑

­

เนื่องจากสภาพพื้นที่โรงเรียนมีป่าล้อมรอบและมีพื้นที่ธรรมชาติมาก ทางโรงเรียนจึงเห็นควรจัด “โครงการอนุรักษ์สวนป่าธรรมชาติเพื่อลดภาวะโลกร้อน”

­

วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติในสวนป่ารอบโรงเรียน เช่น โด่ไม่รู้ล้ม ผักหวานป่า กระเจียว พืชสมุนไพร ต้นแดง ต้นมะค่าแต้ และมีการเลี้ยงมดแดงในสวนป่าอีกด้วย

­

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.ให้นักเรียนที่ศึกษาพันธุ์ไม้ในป่าตามโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ติดชื่อพันธุ์ไม้เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

๒.ปลูก พืชสมุนไพรเพิ่มเติมให้เป็นไม้ป่า ๓ ระดับ คือ ระดับพื้นดิน ระดับกลาง และระดับสูง มีการเสริมการเลี้ยงมดแดงบนต้นไม้ในสวนป่า เสริมสวนป่าด้วยการปลูกต้นกฤษณา ไผ่ และยางพารา เลี้ยงไส้เดือนเพื่อพรวนดินให้กับต้นไม้ และเป็นปุ๋ยใส่ในต้นไม้ได้อีกด้วย

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๑

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูได้เรียนรู้พันธุ์พืชร่วมกับนักเรียน มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลให้นักเรียนทำกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
นักเรียน ได้รู้จักพันธุ์ไม้ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากการทำสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพืชที่ปลูกเสริมในป่า และฝึกปฏิบัติการเลี้ยงมดแดง
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างป่าพื้นที่ด้านล่างให้โล่ง และได้ผลผลิตจากป่าเป็นอาหาร เช่น เห็ด ผักหวานป่า เป็นต้น

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

ได้แหล่งเรียนรู้เป็นสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนและได้ผลิตภัณฑ์จากป่าเป็นแหล่งอาหารของชุมชนกิจกรรมเด่นอื่น ๆ

๑. โครงงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ที่อยู่: ๕๙ หมู่ ๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ บุรีรัมย์
โทรศัพท์: ๐๔๔-๖๐๕-๑๒๐