เครือข่ายเยาวชนกลุ่มปลาดาว
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

­

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มปลาดาว เกิดจากการรวมตัวของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมหรือสนใจ ที่ทำงานเพื่อสังคมมาตั้งแต่สมัยที่ยังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมมายาวนานก ว่า 10 ปี แต่อยู่ภายใต้กลุ่มเยาวชนอื่นๆ ที่ไปร่วมกิจกรรมด้วย กระทั่งปี 2545 จึงได้แยกตัวออกมาตั้ง “กลุ่มปลาดาว” จัดค่ายเยาวชนเพื่อสรรหาเยาวชนจิตอาสามาทำงานร่วมกัน

การทำงานของ กลุ่มปลาดาวในช่วงแรกจะ เน้นในเรื่องการต่อต้านและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น แต่หลังจากมีประสบการณ์การทำงานเพิ่มขึ้นจึงพบว่าการส่งเสริมให้คนๆ หนึ่งเป็น “คนดี” ได้นั้น จะต้องเสริมในหลายๆ ด้าน ไม่ใช่แค่เรื่องยาเสพติดเท่านั้น ทำให้ “กลุ่มปลาดาว” นำภารกิจด้านอื่นๆ เข้ามาเสริม โดยสมาชิกทุกคนต่างเห็นตรงกันว่า ถึงเวลาแล้วที่ “กลุ่มปลาดาว” ต้องขยายการทำงานให้ครอบคลุมในทุกด้านๆ ซึ่งก็คือการพยายามเยียวยาแก้ไข และหาทางป้องกันปัญหาสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นกับเยาวชน ทั้งนี้กิจกรรมที่กลุ่มปลาดาวดำเนินการมีหลายด้าน อาทิ การป้องกันปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาวัฒนธรรมตะวันตก ปัญหาสื่อลามกอนาจาร และปัญหาครอบครัว เป็นต้น แต่สำหรับ “ ปัญหายาเสพติด” นั้นทางกลุ่มยังถือเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่สุดที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจกันจากสมาชิกทุกคนในการป้องกันและแก้ปัญหา

สำหรับการเข้ามา เป็นสมาชิกของกลุ่มปลาดาวนั้น ทางกลุ่มไม่ได้มีการระบุว่าจะต้องมีอายุเท่าไร หน้าตาดีหรือไม่ ต้องร้องเพลงเก่งหรือต้องรวย เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญไปกว่า “ความสมัครใจ” ซึ่งเป็นพื้นฐานแรกที่สมาชิกจะต้องมี

­

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพี่เลี้ยงในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เยาวชน “เป็นคนเก่ง คนดี มีน้ำใจ”

­

พันธกิจ

พัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อมๆ กับพัฒนาศักยภาพของเพื่อนๆ เยาวชนและนำศักยภาพที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ มีภารกิจหลักคือการป้องกันยาเสพติดในเยาวชน โดยใช้ยุทธศาสตร์กิจกรรมทางเลือก ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

­

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
เป็นองค์กรพี่เลี้ยงในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในสังคม เพื่อให้เยาวชนเป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรมและมีคุณภาพ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่นปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการขาดจิตสำนึกสาธารณะ ปัญหาการละเมิดทางเพศและสิทธิเด็ก ปัญหาด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

­

ผู้บริหารองค์กร

ธนวัฒน์ ธำรงเจริญกุล แกนนำกลุ่มปลาดาว

­

รูปแบบการการบริหารจัดการ

บริหาร กลุ่มแบบพี่น้อง ยินดีรับข้อเสนอทุกๆ คนในกลุ่มปลาดาวแม้จะมีสมาชิกในกลุ่มไปขยายรูปแบบการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ในต่างจังหวัดด้วยตนเอง ก็ยังคงใช้ชื่อ “กลุ่มปลาดาว” ดังนั้นในปัจจุบันอาจจะมีผลงานของกลุ่มประดาวขยายออกไปต่างจังหวัดบ้างอาทิ จังหวัด ระยอง ชลบุรี และจังหวัดในภาคตะวันออก ตะวันตก ภาคกลาง แต่เป็นกิจกรรมเล็กๆ ไม่เต็มรูปแบบนัก โดยเน้นให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่นแข่งขันกีฬา ดนตรี เป็นต้น

­

ความสำเร็จขององค์กร

เงื่อนไขความสำเร็จขององค์กร

 • มี แกนนำ ซึ่งเป็นอดีตเยาวชนจิตอาสา ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อสังคมมายาวนานกว่า 10 ปี จนเกิดเป็นความรู้ความชำนาญในการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนมีความรู้หลาก หลายด้าน อาทิ เอดส์ เพศศึกษา สิ่งแวดล้อม และยาเสพติด เป็นต้น
 • แกน นำมีความรู้ความสามารถด้านการทำงานเพื่อสังคมอาทิ ธนวัฒน์ ธำรงเจริญกุล หรือ “ด๊อฟ” ดำรงตำแห่งกรรมการแผนเอดส์ชาติในเยาวชน ของกระทรวงสาธารณสุข ในขณะที่ธนธรณ์ ธำรงเจริญกุล เคยดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสมัยแรกของ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • การก่อเกิดขององค์กรเกิดขึ้นจาก “จิตใจ” ซึ่งได้รับการปลูกฝังในการทำงานเพื่อสังคมของแกนนำ
 • การเข้ามาของคณะทำงานกลุ่มเกิดจาก “ความสมัครใจ” หลังจากที่ได้ร่วมเข้าอบรมในกิจกรรมค่ายต่างๆ ที่กลุ่มปลาดาวจัดขึ้น
 • คณะทำงานทำงานด้วย “ใจ” ไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
 • เป็นก ลุ่มเยาวชนจิตอาสาที่ทำงานอย่างเท่าทันยุคสมัย ทำให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน (เยาวชนในเมืองใหญ่) ได้มากกว่า กลุ่มเยาวชนอื่นๆ

­

องค์ความรู้จากการดำเนินงานขององค์กร

 • แกน นำมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก “กลุ่มปลาดาว” มีเป้าหมายในการพัฒนาแกนนำเยาวชนมีกิจกรรมพัฒนาและสร้างเสริมความรู้ ศักยภาพของเยาวชนอยู่ตลอดเวลา เช่น ให้อ่านหนังสือพิมพ์วันละ 3 ฉบับ เพื่อเรียนรู้ความคิดจากข่าวหลายๆ มุมมอง เป็นต้น จึงเป็นแรงกดดันที่ทำให้แกนนำ จะต้องไขว่คว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดเวลา
 • ทีม แกนนำออกไปเรียนรู้กับกลุ่มอื่นๆ โดยการเข้าไปทำงานร่วมกันและนำความรู้จากผู้อื่นมาต่อยอดความคิดตนเองและ กลุ่มฯ เสมอ ดั่งสุภาษิตที่ว่า “คุยกับผู้รู้หนึ่งคน ประหยัดเวลาอ่านหนังสือเป็นร้อยเล่ม้
 • การรวมตัวเป็นแบบหลวมๆ ไม่ได้ยัดเยียดหน้าที่ แต่เป็นการแบ่งงานกันทำโดยสมัครใจจึงทำให้การทำงานมีพลัง เนื่องจากทำด้วยความสมัครใจ

­

รางวัลความสำเร็จ

 • ปี 2547 : กลุ่มปลาดาวได้รับเชิญจาก “สำนักงานป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ “UNITEDNATIONS Office on Drug and Crime (UNODC) สำนักงานใหญ่ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียให้เข้าร่วมเป็น “สมาชิกเครือข่ายเยาวชนโลก” GLOBAL YOUTH NETWORK (GYN) เป็นองค์กรแรกของประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเยาวชนโลก
 • ปี 2548: กลุ่มปลาดาว ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด (ONCB YOUTH NETWORK) ในความดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

โครงการขององค์กร

โครงการ Fill up your Life พัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เป็นโครงการเพื่อพัฒนารูปแบบ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ด้านเครือข่ายแกนนำเยาวชนระดับพื้นที่ เพื่อศึกษาวิธีการ ดำเนินงานแบบใหม่ในพื้นที่ และนำข้อมูลสรุปที่ได้จากการดำเนินงาน เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายแนวคิดการทำงานต่อไป โดยนำศาสตร์ทางวิชาการควบคู่กับความรู้ทางการปฏิบัติ ผสมผสาน และขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานที่เน้นการทำให้เกิดความยั่งยืน และความสามารถ ในการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานสู่พื้นที่อื่นๆที่มีความสนใจ โดยหวังผลให้เกิดการปฏิบัติ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป ในการนี้กลุ่มปลาดาว จึงเห็นควรจัดโครงการจัดตั้งแกนนำเยาวชน ต่อต้านยาเสพติดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นกลุ่มการเรียนรู้ระดับพื้นที่

รวมมือร่วมใจ/ขยายผล

ต้องการขยายผลการดำเนินงานและสนับสนุนการทำงานขององค์กรให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีแผนที่จะจัดทำ“หลักสูตรท้องถิ่น”เพื่อ ร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้การจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน

ติดต่อองค์กร
เครือข่ายเยาวชนกลุ่มปลาดาว
ที่อยู่: 152 ซอยชัยณรงค์ ถนนประชาราษฏร์บำเพ็ญ 12 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 0-2691-1579 กด 0
โทรสาร: 0-26911579 กด 0