มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร


ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม สังคม เป็นองค์กรพัฒนาสังคมเล็กๆ องค์กรหนึ่งที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนาสังคมของ องค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งบทบาทการสนับสนุนที่สำคัญ คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คนหนุ่มสาวได้มีความตระหนักและเข้าใจปัญหา ของสังคม โดยการเป็นอาสาสมัครเต็มเวลาทำงานในโครงการพัฒนาสังคมขององค์กรพัฒนาเอกชน เป็นระยะเวลา 2 ปีเต็ม และเมื่อครบวาระการทำงาน พวกเขาจะเป็นกำลังสำคัญในงานพัฒนา หรือสามารถกำหนดบทบาทของตนเองที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคมได้ไม่ ว่าจะไปอยู่ในจุดใดของสังคม


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรเรียนรู้ที่ส่ง เสริมบทบาทและศักยภาพคนรุ่นใหม่ ให้เข้าถึง เข้าใจความเป็นจริงของสังคม และตัวตน นำไปสู่การพัฒนาสติ ปัญญา สำนึกอาสาสมัครเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และสันติ


พันธกิจ

การประสานความร่วมมือ กับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ กลุ่มต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดนโยบาย กลไก เครือข่าย การเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ในจุดต่างๆ


วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

 • ส่ง เสริมให้บุคคลซึ่งมีความตั้งใจที่จะทำงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้มีโอกาสทำงานเป็นอาสาสมัคร ในโครงการพัฒนาสังคมต่างๆ ขององค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อพัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงาน ของอาสาสมัคร
 • ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนและบุคคลที่ทำงานพัฒนาสังคม
 • ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนด้วยกันเองและกับหน่วยงานรัฐ
 • ร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลในวงการพัฒนาเพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย


ผู้บริหารองค์กร

อาจารย์จอน อึ๊งภากรณ์ ประธานมูลนิธิฯ

นพ.ประพจน์ เภตรากาศ เหรัญญิก กรรมการ

อาจารย์อมรา พงศาพิชญ์ รองประธานมูลนิธิฯ

นายเดช พุ่มคชา กรรมการ

อาจารย์โคทม อารียา รองประธานมูลนิธิฯ

นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการ

อาจารย์สุรัสวดี หุ่นพยนต์ เลขาธิการ

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ กรรมการ

อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ กรรมการ

นายเดชา เปรมฤดีเลิศ กรรมการ

นางสุภา ใยเมือง กรรมการ

นางสาวศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์ ที่ปรึกษา

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง กรรมการ

นางวรรดี จิตรนิรัตน์ กรรมการ

นางกรรณิกา ควรขจร กรรมการและผู้อำนวยการ

คุณหญิงอัมพร มีศุข ที่ปรึกษา

นางดาราวรรณ ธรรมารักษ์ ที่ปรึกษา

­

รูปแบบการการบริหารจัดการ

มูลนิธิ อาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) มีระบบการดำเนินงานแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้ งานอาสาสมัครเต็มเวลา งานอาสาสมัครนอกเวลา งานภูมิภาค งานเผยแพร่และรณรงค์ และงานสำนักงาน โดย มีหัวหน้าฝ่าย เป็นแกนหลักในการบริหารและดำเนินงานของฝ่าย และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายจะทำหน้าที่เป็นทีมบริหารร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน โดยรวมของมูลนิธิ

­

ความสำเร็จขององค์กร
มอส.สามารถ ทำหน้าที่สนับสนุนกำลังคนให้กับงานพัฒนาขององค์กรพัฒนาเอกชนได้ กล่าวคืออาสาสมัครที่ครบวาระแล้ว ยังทำงานอย่างมั่นคง เข้มแข็ง ในงานพัฒนาสังคมขององค์กรพัฒนาเอกชน ประมาณ 200 คน จาก 600 คน

­

เงื่อนไขความสำเร็จขององค์กร

 • ความร่วมมือขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีโครงการพัฒนา ให้อาสาสมัครได้เรียนรู้ และ เป็นพี่เลี้ยงให้แก่อาสาสมัคร
 • การจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม โดย มอส. องค์กรที่รับอาสาสมัคร และ อาสาสมัคร

­

องค์ความรู้จากการดำเนินงานขององค์กร

 • การได้เรียนรู้ สัมผัส กับปัญหาจริงของผู้ทุกข์ยากในสังคม การได้เข้าใจสาเหตุความเป็นมาของปัญหา
 • การได้กระทำตนให้เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นและส่วนรวม
 • การได้มีกระบวนการเรียนรู้ สรุปบทเรียนทั้งด้านความคิด และตัวตน
 • การได้มีกัลยาณมิตร

­

รางวัลความสำเร็จขององค์กร

 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรตัวอย่างที่สนับสนุน ส่งเสริม การทำความดีแก่สังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2550
 • รางวัล MEU International Volunteer Prize ให้เป็นองค์กรด้านอาสาสมัครที่โดดเด่นใน ปี 1991 จาก Matsushita Electric Worker Union ประเทศญี่ปุ่น

โครงการขององค์กร

กิจกรรมด้านอาสาสมัคร

 • โครงการอาสาสมัครเต็มเวลา 2 ปี
 • โครงการอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนวาระ 1 ปี
 • โครงการอาสาสมัครนอกเวลา
 • โครงการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง
 • โครงการส่งเสริมอาสาสมัครนักศึกษา
รวมมือร่วมใจ/ขยายผล

มอส.ได้ขยายผลทำโครงการ อาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนวาระ 1 ปี รับเฉพาะผู้ที่เรียนด้านกฎหมาย เพื่อหนุนช่วยการปฏิบัติงานขององค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเรื่องการใช้กฎหมาย ช่วย ผู้ที่ถูกละเมิด เช่น เด็ก ผู้หญิง แรงงาน จากการทำงานอาสาสมัครเต็มเวลา เราพบว่ามี คนที่อยากเป็นอาสาสมัครแต่ก็มีงานทำอยู่แล้วหรือต้องการใช้เวลา ส่วนหนึ่ง หรือความชำนาญที่มีมาช่วยสังคม มอส. จึงมีโครงการอาสาสมัครนอกเวลา เปิดรับคนทั่วไป ให้มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับชุมชน เช่น การปลูกป่า การปรับภูมิทัศน์สถานสงเคราะห์ ในปี 2550 ได้จัดโครงการอาสาสร้างสื่อเรียนรู้ เป็นกิจกรรมยาวตลอดปี เพื่อเปิดให้คนเข้ามา ทำสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน หรือศูนย์เด็ก และได้เรียนรู้กับชุมชนหรือ โรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา มอส. ยังทำงานรับบริจาคสิ่งของ จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำมาขยายผลต่อเช่น การบริจาคต่อให้กับชุมชนที่ต้องการ การนำมาขายในราคาถูก แล้วนำเงินไปใช้ทำกิจกรรมสังคม หรือ นำมาทำสื่อการเรียนรู้

ติดต่อองค์กร
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
ที่อยู่: เลขที่ 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์: 0-2691-0437-9