โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔


ผู้บริหาร
นายนิทัศน์ สิทธิยศ
โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๘๙-๐๑๙๕
E-mail : nitat2500@hitmail.com

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวนครู ๓๕ คน จำนวนนักเรียน ๘๓๐ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายสมพร มะเกิ๋น
โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๕๓-๖๕๔๗
E-mail: physguy9921@hitmail.com

­

ทางโรงเรียนจัด “กิจกรรมฐานเรียนรู้ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันเหมาะสม

­

­

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียน ครู และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์ พร้อมทั้งนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้
๒. เพื่อให้นักเรียน ครู และชุมชนมีทักษะกระบวนการทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จำเป็นได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การใช้เหตุผล การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ
๓. เพื่อให้นักเรียน ครู และชุมชนมีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ
มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. กำหนดให้กิจกรรมอยู่ในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
๕. จัดทำตารางกิจกรรมจำนวน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม ๒๐ สัปดาห์
๖. จัดทำคู่มือและแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นของจริงและแผ่นป้ายความรู้
๗. ให้นักเรียนเรียนฐานการเรียนรู้ให้ครบทุกฐานโดยใช้เวลาฐานละ ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ จนครบ ๒๐ สัปดาห์
๘. ประเมินผลการผ่านกิจกรรม

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ระหว่างครูกับครู ครูกับนักเรียน ครูกับผู้บริหาร ครูกับผู้ปกครอง


นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย อย่างมีเหตุผลมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชื่อมโยความรู้ต่างๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ


ผู้ปกครอง ชุมชนเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจากการ ขยายผลสู่ชุมชนของนักเรียน และให้การสนับสนุนกิจกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

ครู นักเรียน และชุมชน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ๗๐ เห็นความสำคัญและนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติสุข


กิจกรรมเด่นอื่นๆ

๑.โครงการธนาคารโรงเรียน
๒.โครงการบ้านพักนักเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

­