โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓ผู้บริหาร
ดร.ยุภี กิจเจริญ
โทรศัพท์ ๐๓๘ – ๓๑๑-๐๖๘
Email : supapon_9@hotmail.com


ระดับชั้นที่เปิดสอน
อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนครู ๑๒๕ คน จำนวนนักเรียน ๒,๔๙๗ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นางลักษณา สายปรีชา
โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๘๖๕-๘๑๓๐
Email : supapon_9@hotmail.com

­

ด้วยเล็งเห็นว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ดีงามของคนไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัดทำ “โครงการหนึ่งวัฒนธรรมหนึ่งห้องเรียน” ขึ้นมาเป็นโครงการเด่นของโรงเรียน

­

­

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย
๒. เพื่อนักเรียนจะได้ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงประเพณีไทยที่ดีงาม

­

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

๑.ครูและนักเรียนช่วยกันศึกษาประเพณีวัฒนธรรมไทย
๒.ครูและนักเรียนหาข้อมูลและนำมาเสนอในรูปแบบแผ่นพับ โมเดล เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๓.ประเมินผลและติดตามงาน

­

­

ะยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครู ได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย ขณะที่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า นอกจากความรู้ที่ได้แล้ว ยังได้สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรครู ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

­

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

ทุกคนต้องตระหนักและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทย


กิจกรรมเด่นอื่นๆ

๑.โครงการ จริยธรรมชุมชน เป็นการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีจิตใจโอบอ้อมอารี รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นกิจกรรมที่สร้างคุณธรรมให้เกิดแก่เยาวชนไทย

๒.กิจกรรม To be number one เพื่อสร้างให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในทุก ๆ ด้าน สร้างพลังมวลชนให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
ที่อยู่: ๑๑/๒ หมู่ ๓ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ชลบุรี ๒๐๑๑๐
โทรศัพท์: ๐๓๘ – ๓๑๑-๐๖๘
โทรสาร: ๐๓๘ – ๓๑๐-๙๓๕