โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑


ผู้บริหาร
นายระวี ขุณิกากรณ์
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๗๕-๓๖๘๕
Email : Rawee_kh@hotmail.com

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวนครู ๒๗ คน จำนวนนักเรียน ๕๑๔ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายฉลาด ปาโส
โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๖๘-๑๗๗๘
Email : ps.505@hotmail.com

­

เดิม โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เป็นห้องสมุดขนาด ๒ ห้องเรียนไม่สามารถให้บริการกับนักเรียนและชุมชนได้เพียงพอ และเคยขอรับความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต้นสังกัดก็ได้รับคำตอบให้รองบประมาณ ไปก่อน แต่การเรียนรู้ไม่อาจรั้งรอไปได้ นักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน ครู และผู้บริหาร จึงต้องหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการแก้ปัญหาที่สำคัญเบื้องต้นคือการพึ่งตนเอง ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงจัดทำ “โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติรวมใจภักดิ์ น้อมนำหลักปรัชญา ฯนำพาความรุ่งเรือง” ขึ้นมา จนกลายเป็นโครงการเด่นของโรงเรียน

­

วัตถุประสงค์

เพื่อ สร้างเสริมแหล่งเรียนรู้ให้พอเพียงกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองชุมชน และเป็นสัญลักษณ์ ความรักความเสียสละ ความสามัคคี ดั่งพระราชดำรัสให้คนไทยรู้รักสามัคคี

­

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.โรงเรียน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตำบล ระดับอำเภอระดับจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้กับผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจ ให้กระจ่าง

๒.ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกันเสียสละบริจาคทรัพย์ส่วนหนึ่งเป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ บางส่วนแจ้งขอความอนุเคราะห์จากภาคเอกชน เช่นสีทาผนัง งานลงมือก่อสร้าง
ผู้ปกครองบางส่วนร่วมแรงงานก่อสร้าง นักเรียนและครูผู้บริหารลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ไปด้วย

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและได้แสดงออกเป็นแบบอย่างให้กับ นักเรียนและผู้ปกครองในเรื่องการเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม มองเห็นการนำหลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแก้ปัญหาและสร้างความ สำเร็จให้กับองค์กร นำความสุขและภาคภูมิใจในความสำเร็จร่วมกันและที่สำคัญโรงเรียนไม่ต้องเป็น หนี้ แต่มีที่ให้นักเรียนได้เขียนอ่าน

นักเรียน ทุกคนได้ร่วมกันแสดงพลังความรักความสามัคคี ได้เรียนรู้อันเกิดจากการปฏิบัติจริงจากการทำงานช่าง เช่นงานปูน งานทาสี การทำงานร่วมกับคนอื่น รู้จักการช่วยเหลือและแบ่งปันและที่สำคัญได้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่พอ เพียงเป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละ
ทั้งแรงกายแรงใจได้ความสำเร็จ

ผู้ปกครอง และชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และร่วมแก้ปัญหาและช่วยเหลือโรงเรียน ทั้งกำลังแรงงาน กำลังทรัพย์ โดยทุกภาคส่วนได้มองเห็นความสำคัญของการสร้างปัญญาให้กับเยาวชนเป็นสำคัญ

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

โรงเรียน ต้องสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทุกภาคส่วนทุกระดับ มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน ตลอดจนการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน


กิจกรรมเด่นอื่นๆ

1. ขยายเชื้อรากำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
2. การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
ที่อยู่: หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์: ๐๔๓-๕๐๙-๐๙๒
โทรสาร: ๐๔๓-๕๐๙-๐๙๒