โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปี่ที่ ๑-๖ จำนวนครู ข้าราชการ ๓๑ คน พนักงานราชการ ๘ คน ครูอัตราจ้าง ๙ คน จำนวนนักเรียน ๗๔๗ คน

­

ผู้บริหาร
นายธวัช ชุมชอบ
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๔-๐๓๕๘
Email: mailto:tawatcc1@gmail.com

­

ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายศิริขวัญ ท้าวล่า
โทรศัพท์ ๐๘๔-๙๖๘-๕๙๓๘
Email: sirikwan9@hotmail.com

­

­

โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา มีนโยบายพัฒนานักเรียนให้ดำเนินการตามรอยพระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) โดยนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดกิจกรรมการเรียน เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน เกิดความรักและมีความรู้ในอาชีพเกษตรกรรม ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ เห็นคุณค่า การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อนำไปปฏิบัติได้ ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงจัดทำ “โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ผักปลอดสารพิษ สว.พย.” ขึ้นมา

­

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนองนโยบายโครงการตามแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฏีใหม่ ฝึกนักเรียนให้มีประสบการณ์อาชีพเกษตร โดยนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรม มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัว

๒. เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ด้านธุรกิจขนาดย่อย

๓. สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าในเรื่องเกษตรกรรมให้กับนักเรียน

๔. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ เห็นคุณค่า ช่วยกันลดปริมาณสารเคมีเกษตร เล็งเห็นประโยชน์ของการปลูกผักปลอดสารพิษ

­

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.วางแผนการจัดทำโครงการ เตรียมแปลงและพื้นที่แปลงเกษตร

๒.สอน ปฏิบัติโครงการในวิชาสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง ให้นักเรียนปฏิบัติดูแล ปลูกพืช ขายพืชผักสวน เก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งขายให้กับโรงอาหารน้ำพระทัยในโรงเรียน เหลือก็นำไปขายให้ชุมชน ผู้ปกครอง

๓.ดำเนินการสรุปประเมินผล


ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูมีประสบการในเรื่องการเกษตรมากขึ้น มีแหล่งการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง มีกระบวนการคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
ผู้ปกครองและชุมชน ได้เรียนรู้จากแปลงสาธิตของนักเรียน

­

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

เพราะมีแหล่งการเรียนรู้ นักเรียนมีกระบวนการคิดในเรื่องของการนำปรัชญาของเศรษกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน


กิจกรรมเด่นอื่นๆ

๑.โครงการเลี้ยงหมูหลุม เนื่องจากเป็นโรงเรียนในระบบประจำ นักเรียนจะพักอาศัยอยู่ในโรงเรียน นักเรียนจะรับประทานอาหารในโรงเรียน อาหารที่เหลือมีจำนวนมากจึงได้นำอาหารที่เหลือไปเลี้ยงหมูเพื่อเป็นการเสริม รายได้ให้กับทางโรงเรียน

๒.โครงการทำปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากมีหญ้า เศษใบไม้ และเศษพืชผักมาก เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อน แทนที่จะเผา ทางโรงเรียนจึงนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำไปใส่ผักที่ปลูกในแปลง และยังเป็นปุ๋ยให้กับดอกไม้ เป็นการปรับภูมิทัศน์ให้โรงเรียนน่าอยู่ ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายการซื้อปุ๋ย

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
ที่อยู่: ๙ หมู่ ๑๗ ต. ห้วยแก้ว อ. ภูมกามยาว พะเยา ๕๖๐๐๐
โทรศัพท์: ๐๕๔-๔๒๒-๘๓๘
โทรสาร: ๐๕๔-๔๒๒-๘๓๙