มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

­

ประวัติความเป็นมา

หนังสือ คือ รากฐานที่สำคัญยิ่งในการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถนำประสบการณ์จากการอ่านมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองให้มี คุณภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
มูลนิธิ หนังสือเพื่อเด็ก เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรของกลุ่มคนในประเทศไทย ซึ่งปวารณาตนเพื่อนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 เป็นหนึ่งในสมาชิกของ คณะกรรมการนานาชาติด้านหนังสือเด็กและเยาวชน(The International Board on Books for Young People หรือ IBBY) โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
การนำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ ยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมเข้าใจและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก ผู้ใหญ่ ครูและศิษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อแม่ ลูก ให้มีความสุขร่วมกันในโลกของหนังสือ อันเป็นการสร้างพื้นฐานการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคน

­

วิสัยทัศน์

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก มุ่งมั่นทำงานเพื่อเน้นให้พ่อแม่ทุกคนเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือ รวมทั้งการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือตั้งแต่วัยเยาว์ นำไปสู่การใช้หนังสือเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสติปัญญาแก่คนทุกวัย

­

พันธกิจ

รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความ สำคัญของการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน และส่งเสริมให้มีการผลิตหนังสือเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนานัก เขียน นักแปล และนักวาดภาพประกอบของไทย สนับสนุนการก่อตั้งห้องสมุดเด็กและกิจกรรมในห้องสมุด

­

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

 • สร้างความเข้าใจให้พ่อแม่เล็งเห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือให้ลูกตั้งแต่เยาว์วัย
 • นำ “หนังสือ”เป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว
 • ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบรรณารักษ์ ตลอดจนครูที่เกี่ยวข้องถึงเทคนิควิธีการในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน เพื่อสร้างคุณภาพเยาวชนไทยในอนาคต

­

ผู้บริหารองค์กร
รายนามคณะกรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก (ThaiBBy) ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการ
นางสุวดี จงสถิตวัฒนา รองประธานกรรมการ
นางสุธาทิพ ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการ
นางพรอนงค์ นิยมค้า เลขาธิการ
นางพวงจันทร์ สัมภวคุปต์ เหรัญญิก
นายวิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์ กรรมการ
รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ กรรมการ
ดร.วรนาท รักสกุลไทย กรรมการ
นางริสรวล อร่ามเจริญ กรรมการ
นางสุกัญญา ศรีสืบสาย กรรมการ

­

รูปแบบการบริหารจัดการ

โครงสร้าง การบริหารงานที่ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในสายงานหนังสือสำหรับเด็ก ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้รับมอบนโยบาย คือ กรรมการผู้จัดการของมูลนิธิฯ ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการและส่งต่อนโยบายไปยังผู้ปฏิบัติงานประจำ โครงการต่างๆ ทำให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯประสบผลสำเร็จได้อย่างดียิ่ง

­

ความสำเร็จขององค์กร
เงื่อนไขความสำเร็จขององค์กร

 • ระบบงาน
  มีระบบการทำงานเป็นทีม โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กจำนวน 12 คนปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ และมีกระบวนการต่อยอดการสร้างพี่เลี้ยงเป็นอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยที่ผ่านการอบรมจากมูลนิธิฯ ร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ทำให้ระบบการทำงานประสบผลสำเร็จและขยายผลในวงกว้าง
 • เนื้อหา
  เนื้อหางานของแต่ละโครงการของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จะสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่นการคัดสรรหนังสือสำหรับเด็กจะสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย รวมทั้งการทำงานที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด สร้างความเข้าใจที่ดีแก่กลุ่มเป้าหมาย ทำให้การทำงานของมูลนิธิฯ ประสบผลสำเร็จ

­

องค์ความรู้จากการดำเนินงานขององค์กร

ภายใต้การดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับแต่ปี 2544มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เกิดผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ คือ สามารถ “นำหนังสือสู่เด็ก นำเด็กสู่หนังสือ” ด้วยการยกระดับมาตรฐานการอ่านของคนไทยให้สูงขึ้น สร้างพื้นฐานการอ่านและสานสัมพันธ์ในครอบครัว โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่านด้วยการทำงานประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐและเอกชน ทำให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ ซึ่งผลทั้งหมดเกิดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ดังนี้

 • ด้านปริมาณ เด็กๆที่อ่านหนังสือตั้งแต่วัยเยาว์มีพัฒนาการที่ดี ทั้งนี้จากการติดตามผลพบว่า เด็กมีความสามารถในการอ่าน เขียน และคิดคำนวณสูงกว่าเด็กทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเข้าเรียนในระดับประถม นอกจากนี้การวิจัยยังพบว่า เด็กที่ได้รับหนังสือภาพตั้งแต่วัยทารก แสดงความสนใจในการอ่านสูงกว่าเด็กนอกโครงการถึง 3 เท่า หลังจากได้รับหนังสือเล่มแรกเป็นเวลา 2 ปี
 • ด้านคุณภาพ สามารถนำหนังสือเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เนื่องจากการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อการสอนให้ลูกอ่านหนังสือออกเท่านั้น แต่จุดประสงค์สำคัญที่สุดคือ ให้พ่อแม่ลูกมีความสุขร่วมกันในโลกของหนังสือ

โครงการขององค์กร

โครงการหนังสือเล่มแรก (Bookstart)
ส่งเสริมให้พ่อ แม่ ลูก และผู้ดูแลเด็กในครอบครัวมีความสุขร่วมกัน โดยมี “หนังสือ”เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กและสานสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัว ด้วยการจัดทำถุงหนังสือเล่มแรกที่มีหนังสือเหมาะสมกับเด็กวัย 6 เดือนมอบให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก นำไปอ่านให้เด็กฟังทุกวัน ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างนิสัยรักการอ่านในเด็ก ด้วยความหวังว่า “หนังสือ” น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ครอบครัวใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงชีวิตจริงกับจินตนาการ นำไปสู่การสร้างรากฐานชีวิตที่สำคัญของเด็ก ให้สามารถเรียนรู้การดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งและมีความสุข

รวมมือร่วมใจ/ขยายผล

การขอทุนในการทำโครงการ ต่างๆขององค์กร ยังมีข้อกำหนดของระยะเวลาในการทำงานที่สั้น ซึ่งบางครั้งทำให้การทำงานมีแต่ปริมาณมากกว่าคุณภาพ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กจึงมีความต้องการที่จะดำเนินงานในโครงการที่มีระยะ เวลา 3 ปีขึ้นไป เพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคม และเกิดความต่อเนื่องเห็นผลสำเร็จ

ติดต่อองค์กร
มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก
ที่อยู่: 23/26 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม 60/2 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์: 0-2805-0202
โทรสาร: 0-2-805-1308