โรงเรียนโนนเขืองจงเจริญ
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕


ผู้บริหาร
นายเก่งกาจ แสนเลิง
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๖๖-๒๐๙๑

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
อนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓จำนวนครู ๒๖ คน จำนวนนักเรียน ๕๔๖ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายเสริมศักดิ์ สาธรราช
โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๘๐-๔๕๐๗

­

“โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า” มีที่มาจากอาหารกลางวันของเด็กไม่เพียงพอ จึงได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อุบลราชธานีให้ดำเนินโครงการดังกล่าว

­

­

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเพาะเห็ดนางฟ้าและนำไปใช้ประกอบอาชีพเองได้


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑. ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
๒. จัดทำแผนการดำเนินการ เสนอแผนอนุมัติโครงการ
๓. ดำเนินงานตามแผน
๔. สรุปและประเมินผล

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ – มีนาคม ๒๕๕๒สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูได้เผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงาน และเป็นแบบอย่างของการดำเนินกิจกรรมแบบพอเพียง
นักเรียนได้ศึกษาในเรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดนางฟ้า และมีความรู้ความสามารถเพาะเห็ดนางฟ้า นำไปปฏิบัติด้วยตนเองได้
ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับความรู้ในเรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดนางฟ้า สามารถเพาะเห็ดและนำไปประกอบอาชีพได้

­

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

เมื่อนักเรียนมีความรู้ในเรื่องนี้ จะขยายผลเข้าสู่ชุมชน ชุมชนเห็นความสำคัญจะนำไปสู่อีกอาชีพกิจกรรมเด่นอื่น ๆ

๑. โครงการเกษตรแบบยั่งยืน เป็นโครงการที่ถาวร เน้นการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดสารเคมี และเน้นทรัพยากรในท้องถิ่น

๒. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นโครงการที่เน้นการดำเนินชีวิตตามวิถีทางพุทธศาสนา

­