โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑


ผู้บริหาร
นายถาวร วิชาผง
โทรศัพท์ ๐๘๗-๙๔๔-๔๘๘๕

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวนครู ๖๔ คน จำนวนนักเรียน ๑,๐๐๙ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายสุนทร รักษาก้านตง
โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๑๔-๕๕๕๑

­

เนื่องจาก โรงเรียนอยู่ในชุมชนเกษตรกรรม ซึ่งต้องใช้เครื่องสูบน้ำในการทำเกษตร อุปโภค บริโภค และปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤตการณ์พลังงาน จึงคิดที่ประดิษฐ์จักรยานสูบน้ำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและพลังงาน ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ “โครงการจักรยานสูบน้ำ” ขึ้นมาเป็นโครงการเด่นของโรงเรียน

­

­

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อนำความรู้ในเรื่องเครื่องกลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
๒. เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงาน เพื่อให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑. ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เขียนในเวลาเรียน
๒. ประยุกต์ความรู้เรื่องเครื่องกลในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์
๓. สร้างจักรยานสูบน้ำที่ใช้พลังงานคนและทดลองการใช้จักรยานสูบน้ำ

­

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครู พัฒนาการสอนวิชาฟิสิกส์ ช่วงชั้นที่ ๔ โดยเฉพาะเรื่องเครื่องกล และประหยัดเวลาในการสอน นักเรียนมีความเข้าใจและเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ในเรื่องเครื่องกล และการเรียนการสอนในเรื่องเครื่องกลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจาก นี้ ทางโรงเรียนยังได้เผยแพร่ความรู้ผ่านนักเรียนสู่ผู้ปกครอง ชุมชนในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผู้ปกครอง ชุมชน มีโอกาสใช้จักรยานสูบน้ำในการทำเกษตร

­

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑. ครู มีความทุ่มเท เอาใจใส่
๒. การมีส่วนร่วมของบุคลากรครู นักเรียน
๓. ชุมชนได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในการทำเกษตร

­