โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย เชียงใหม่
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน


ผู้บริหาร
นายดุษิต พรหมชนะ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕-๖๑๗-๐๙๑๑
E-mail: dusitprc@hotmail.com

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
ปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนครู ๓๘๓ คน จำนวนนักเรียน ๕,๙๔๐ คน

ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวศิริรัตน์ งามประจบ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๘๔-๕๘๖๘
E-mail: sirirat@prc.ac.th

­

­

ด้วย สภาพโรงเรียนเป็นโรงเรียนในเมือง ซึ่งไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปในเรื่องของเกษตรกรรม จึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นให้นักเรียนได้ตระหนักในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่สุจริต รู้จักใช้ รู้จักหา และการใช้ชีวิตที่พอเพียง ทางโรงเรียนจึงจัดทำ “โครงการ ๑ คน ๑ งาน ๑ อาชีพ ๑ ครอบครัวพอเพียง”

­

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะหาประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยนำความรู้จากหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และมีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมือง และกระแสโลกาภิวัตน์

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑. ใน ๑ ปีการศึกษา ให้นักเรียนแต่ละคนได้ทำงาน ซึ่งจะเน้นในเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว ที่ อยู่ในเนื้อที่จำกัด การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ และการรณรงค์ลดโลกร้อน รู้รักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ครูได้กำหนดไว้ และให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดออกไปหารายได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ

๒. สำรวจครอบครัวนักเรียนว่า ได้มีหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน รูปแบบเรียงความ “ความพอเพียงในครอบครัวของฉัน” ซึ่งทางโรงเรียนจะมีสมุดรายงานกิจกรรมให้นักเรียนคนละ ๑ เล่ม ให้นักเรียนส่งพร้อมชิ้นงาน ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตลอดปีการศึกษา

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครู ได้พัฒนาตนเองในด้านการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง การนำ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขเข้าไปในแผนการจัดการเรียนรู้ การได้ติดต่อขอความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองและชุมชนให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

นักเรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติจริง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ได้รู้จักที่จะแก้ไขปัญหา มีโอกาสที่จะทดลองหารายได้ด้วยตนเอง ได้ทำงานร่วมกับชุมชน และครอบครัว อีกทั้งนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่ “เศรษฐกิจพอเพียง”

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

นักเรียนรักการทำงาน สามารถเห็นประโยชน์ของของเหลือใช้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขยันประหยัด อดออม รู้จักใช้ รู้จักหา สามารถหาเงินรายได้ได้ด้วยตนเอง และมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

­

กิจกรรมเด่น

๑.ออมเพื่อการลงทุน ให้นักเรียนแต่ละห้องร่วมกันออมเงินเป็นสัปดาห์ สัปดาห์ละเท่าๆ กัน และ แบ่งเงินออมออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ ฝากไว้กับธนาคาร ส่วนที่ ๒ นำไปลงทุนค้าขาย เพื่อนำผลกำไรที่ได้มาออม เป็นการหารายได้เพื่อออมอีกวิธีหนึ่ง

๒.กาดหมั้วคัวฮอมมือสอง ให้นักเรียนแต่ละคนนำของเก่าหรือของเหลือใช้ที่อยู่ในสภาพดีมาแปรสภาพให้ เป็นเงิน เพื่อนำเงินที่ได้มาทำกิจกรรมในชั้นเรียนต่อไป

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย เชียงใหม่
ที่อยู่: ๑๑๗ ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
โทรสาร: ๐๕๓-๓๐๖-๔๑๕