โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นางรอง
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ


ผู้บริหาร
นางกนกวลี กรเกศกมล
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๖๖-๔๙๙๖

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
ประถมศึกษาปีที่ ๑–มัธยมศึกษาปีที่ ๖, ป.ว.ช.
จำนวนครู ๖๕ คน จำนวนนักเรียน ๑,๐๐๒ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นางนรี คุณวงศ์
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๕๕-๐๒๐๕

­

เนื่องจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองเป็นโรงเรียนประจำ ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ “โครงงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นมา เพื่อนักเรียนจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

­

­

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง จนกระทั่งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.นักเรียนแต่ละเรือนนอนรวมกลุ่มกันและปรึกษากันว่าจะทำอาชีพอะไรตามวัสดุ อุปกรณ์และความสามารถที่แต่ละกลุ่มทำได้
๒.แจ้งครูเรือนนอน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาในเรื่องอาชีพแต่ละเรือนนอน
๓. เริ่มดำเนินการโดยโรงเรียนมีเงินสอ.ร.ให้ยืม

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

๑ ภาคเรียน (๑๖ พฤษภาคม – ๓๐ กันยายนและ ๑ พฤศจิกายน – ๒๘ กุมภาพันธ์)

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครู เห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยลดพฤติกรรมการใช้จ่ายลง รู้จักประหยัด และทำอาชีพเสริมทำบัญชี รับ – จ่าย ในครัวเรือนและสอนให้นักเรียนในเรือนนอนทำด้วย

นักเรียน ได้ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบกระบวนการตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ ยึดหลักเหตุผล ความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

ผู้ปกครองและชุมชนมีความเข้าใจและตระหนัก เห็นคุณค่าของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ครู นักเรียน และบุคคลากรในโรงเรียนเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

แหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน เกิดขึ้นทั้งหมด ๒๔ ศูนย์การเรียนรู้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนทั้งระบบ

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นางรอง
ที่อยู่: ๑๒๕ หมู่ ๓ บ้านหนองเสม็ด ต.นางรอง อ.นางรอง บุรีรัมย์
โทรศัพท์: ๐๔๔-๖๓๒-๔๗๑
โทรสาร: ๐๔๔-๖๓๒-๔๗๑