มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะเยาวชนคนงาน(อายุระหว่าง 16-30 ปี)ให้ได้รับการช่วยเหลือ พัฒนา เสริมสร้างโอกาสให้มีชีวิตและอนาคตที่ดีขึ้นจนสามารถหลุดพ้นจากวงจรทุกข์ยาก ของการอพยพแรงงาน โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ย่านอุตสาหกรรมเขตบางบอน และที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเป็นการดำเนินงานทั้งต้นทางและปลายทางของการอพยพแรงงาน

­

วิสัยทัศน์

เพื่อโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเยาวชนคนงาน

­

พันธกิจ

ช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล ให้ทางเลือกเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเยาวชนคนงาน

รวมมือร่วมใจ/ขยายผล

ด้านงบ ประมาณ ต้องการการสนับสนุนให้มูลนิธิสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ในการอุดหนุนให้เกิดการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนคนงานได้อย่างต่อ เนื่อง จนสามารถเห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงปัจเจกและเชิงโครงสร้าง

การ เผยแพร่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิในวงกว้าง เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อสังคมโดยรวม และสร้างความร่วมมือ รวมทั้งการระดมทุนจากภายในประเทศเพื่อการพัฒนาเยาวชนคนงาน

ยินดีประสานความร่วมมือทั้งด้านข้อมูลและการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ ต้องการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนคนงาน

ติดต่อองค์กร
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)
ที่อยู่: 59/118-120 ซอยเอกชัย 89/4 ถนน เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 0-2416-8073-4
โทรสาร: 0-2894-2819