โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ผู้บริหาร
นายคำก้อน วงศ์แสนสุข

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวนครู ๕๘ คน จำนวนนักเรียน ๑๑๕๑ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นางนภา ปาสิกเทพย์
โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๒๙-๗๙๗๖
Email : napa_1910@hotmail.com

­

ทางโรงเรียนจัดทำ “โครงการชุมนุมยุวมัคคุเทศก์” ขึ้นมาเป็นโครงการเด่น เนื่องจากต้องการให้นักเรียนเกิดความรักความภูมิใจในท้องถิ่น

­วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์
๒. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

­

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑. ศึกษาอบรมแหล่งเรียนรู้
๒. ฝึกงาน
๓. ให้บริการผู้เข้าชม
๔. ติดตามผล ประเมินผล
๕. ประชาสัมพันธ์ 

­ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูมีหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนได้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพมีรายได้ รู้สึกรักและภูมิใจในท้องถิ่น
ผู้ปกครองไว้วางใจในการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน มียุวมัคคุเทศก์นำเที่ยวมีรายได้ มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑. นโยบายของโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียน
๒. นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
๓. ชุมชนมีความไว้วางใจสนับสนุนงบประมาณ

­

 

กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

๑. โครงการเยี่ยมบ้าน ครูที่ปรึกษา ๑ ท่านเยี่ยมบ้านนักเรียน ๒๐ คน อย่างน้อย ๑ ครั้ง

๒. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
     - เปิดรับฝาก – ถอน ทุกวัน เวลา ๑๑.๓๐–๑๒.๓๐ น.
     - ดอกเบี้ยร้อยละ ๑ บาท / ปี
     - เจ้าหน้าที่เป็นอาสาสมัคร โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
ที่อยู่: ๙๔ หมู่ ๑๑ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ๔๖๑๔๐
โทรศัพท์: ๐๔๓-๘๗๑-๑๐๐
โทรสาร: ๐๔๓-๘๗๑-๐๒๘