โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒


ผู้บริหาร
นายประดิษฐ์ โพธิกลาง
โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๘๖-๐๗๘
Email: maesuai@gmail.com

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ –๖ จำนวนครู ๔๕ คน จำนวนนักเรียน ๘๗๓ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายจุลดิษฐ์ วีรศิลป์
โทรศัพท์ ๐๘๓-๒๐๐-๗๗๕๗

­

“โครงการบูรณาการทักษะชีวิต พิชิตความพอเพียง” ถือเป็นโครงการเด่น ที่ทางโรงเรียนต้องการให้เป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ให้รู้จักการดำรงชีวิตบนวิถีที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

­

­

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา อันได้แก่ กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและกิจกรรมยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อท้องถิ่นและสังคมที่เป็นสุข เป็นกิจกรรมการเรียนรู้

๒.เพื่อ เสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ทางสายกลาง)ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

๓.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น

๔.เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน

­

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.ประชุมวางแผนร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน

๒.แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน

๓.ดำเนิน กิจกรรมตามแผนที่กำหนด อันได้แก่ กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และกิจกรรมยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อท้องถิ่นและสังคมที่เป็นสุข เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.ประเมินกิจกรรมและผลการดำเนินงาน

๕.รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน

­

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครู มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดีในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการและ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักและมีจิตสำนึกในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ผู้ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เห็นความสำคัญในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคประชาชน


เงื่อนไขความสำเร็จ

ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน มีพฤติกรรม บุคลิก ความเป็นอยู่บนพื้นฐานของการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

­

­

กิจกรรมเด่นอื่นๆ
๑. กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการดำรงชีพบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง การใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้รู้จักสำนึกและการสร้างบทบาทให้เป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองอย่างถูกต้อง
และยั่งยืน

๓. กิจกรรมยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อท้องถิ่นและสังคมที่เป็นสุขเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การป้องกันสารเสพติดและการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตที่มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
ที่อยู่: เลขที่ ๓๙๙ หมู่ ๑๑ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย เชียงราย ๕๗๑๘๐
โทรศัพท์: ๐๕๓-๗๘๖-๐๗๘
โทรสาร: ๐๕๓-๖๕๖-๖๓๗