โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๒


ผู้บริหาร
นายประยุทธ สุขวารี
โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๖๗-๗๓๔๓

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
อนุบาล- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนครู ๑๕ คน จำนวนนักเรียน ๒๖๖ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นางวรรณทนีย์ ลือเปี่ยม
โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๐๗-๔๗๒๗
Email: b999b@thaimail.com , Vantanee999ooy@Yahoo.co.th

­

สภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบันที่พลิกผันอย่างรวดเร็วประกอบกับความเจริญทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร ส่งผลให้เยาวชนเกิดการรับรู้ข่าวสาร ศิลปวัฒนธรรม รูปแบบการดำรงชีวิตของประเทศตะวันตก และนำมาถือเป็นแบบ อย่างในการดำรงชีวิต โดยขาดการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงส่งผลให้เกิดปัญหาติดตามมาอย่าง มากมาย ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งคณะรัฐมนตรีแวดวงการศึกษาทุกระดับต้องกลับมาท บทวนนโยบายการจัดการเรียนการสอนว่าสมควรต้องใช้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แก่เยาวชน ต้องเป็นความร่วมมือกันระหว่างครอบครัว และสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดสรรกระบวนการเรียนกระบวนการ ทำงาน กระบวนการใช้ชีวิตในสังคม โดยใช้คุณธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในทุกกระบวนการที่จัดให้ นักเรียน

­

­

โรงเรียน บ้านป่งสามสิบ เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้นักเรียนมี คุณธรรมจริยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระ ธรรมเป็นประจำทุกปี จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารสถานศึกษา ครูในกลุ่มลานสัก กลุ่มโรงเรียนที่ ๒ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของชุมชนรอบๆโรงเรียน

ด้วย เหตุนี้ทางโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งมีความประสงค์จะขยายผลการจัดกิจกรรมไปยังโรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มลานสัก กลุ่มโรงเรียนที่ ๒ และกลุ่มใกล้เคียง จึงได้จัดทำ “โครงการคุณธรรมนำความรู้” ขึ้นมา เพื่อสนองตอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวกลยุทธ์ที่ ๑ เร่งปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้

­

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในตัวนักเรียนให้มีความรู้ และปฏิบัติได้ถูกวิธีตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนของนักเรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม อีกทั้งรู้จักภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเอกลักษณ์ไทย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.ประชุมคณะครู และสภานักเรียนเพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรม
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๓.ดำเนินตามแผนการดำเนินงาน
๔.กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการ
๕.สรุป และประเมินผล


ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูมีนักเรียนที่เรียบร้อย มีสติ มีระเบียบวินัย ประพฤติดี เป็นเด็กดีของชาติ
ในส่วนของนักเรียน พบว่า โครงการนี้มีคุณเอนกอนันต์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน โดยมีคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังนี้

- มีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบมากขึ้น
- มีความรู้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
- มีภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว และพัฒนาจิตใจนักเรียนให้เป็นผู้มีพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของสังคม
- มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒
- มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- สามารถอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างมีความอบอุ่นก่อให้เกิดความสุข
- มีทักษะในการบริหารจิต เจริญปัญญาตามหลักอาณาปานสติ
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- มีความตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
- มีศักยภาพเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคารวะธรรมที่ดีงาม
- เห็นคุณค่าความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
- นักเรียนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของไทย

เมื่อเยาวชนของชาติมีธรรมะ จะทำให้สังคมในหมู่บ้านสงบสุข ไม่มีผู้ติดยาเสพติด ไม่มีโจรขโมย ผู้ปกครองก็ภูมิใจในตัวนักเรียน

สำหรับผู้ปกครอง และชุมชน มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

นักเรียนต้องได้รับการอบรมธรรมะทุกปีการศึกษา


กิจกรรมเด่นอื่นๆ

๑. โครงการออมทรัพย์ “ออมทรัพย์วันละนิด ทุกชีวิตมั่งมี”
เป็นคำขวัญที่กระตุ้น ให้นักเรียนทุกคนรู้จักการออมทรัพย์ไว้ โดยให้แต่ละชั้นเรียนจัดกิจกรรม ออมทรัพย์ขึ้น เมื่อออมได้มากแล้ว ทางโรงเรียนก็จะพานักเรียนไปเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารหรือสหกรณ์เครดิตยูเนียนห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นสหกรณ์ในชุมชน

๒. โครงการแปรรูปอาหาร (สมุนไพร)
สอนให้นักเรียนนำพืชสมุนไพรมาแปรรูป เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น น้ำกระเจี๊ยบแดง น้ำตระไคร้หอม เป็นต้น โดยส่งเสริมให้นักเรียนดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งส่งผลผลิตให้กับสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ
ที่อยู่: หมู่ที่ ๑๕ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก อุทัยธานี
โทรศัพท์: ๐๕๖-๕๘๐-๐๓๐