โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑


ผู้บริหาร
นางสาวเบญจวรรษ เชิงสะอาด
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๗๔-๓๗๗๖
Email : B_bent001@hotmail.com

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวนครู ๓๖ คน จำนวนนักเรียน ๗๑๑ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายนิพนธ์ พรรณชาม
โทรศัพท์. ๐๘๗-๐๘๑-๖๓๑๙

­

ทางโรงเรียนได้จัดทำ “โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ” ขึ้นมา จนกลายเป็นโครงการเด่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และมีความเชื่อว่าปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืชทางวิทยาศาสตร์ เหมาะสมแก่การเพาะปลูก มีความสะดวกในการใช้ และเห็นผลผลิตทันใจ หากยังขาดความรู้และความตระหนักในอันตรายของสารพิษ ทำให้มีปัญหาสุขภาพ

­

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เรียนและชุมชนในการผลิตพืชอาหารตามฤดูกาล ให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
๒. เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้ อันตรายจากสารเคมีที่ท้องถิ่นใช้ในปัจจุบัน ขยายความรู้สู่ชุมชนได้
๓. ปลูกฝังให้รักการทำงาน และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม

­

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑. ประชุมชี้แจง
๒. นักเรียนรวมกลุ่ม ประชุมวางแผนการผลิต
๓. จัดหาเมล็ดพันธุ์ เตรียมดิน
๔. ปลูกพืช / บำรุงรักษา
๕. จัดตลาดนัดจำหน่ายผลผลิต (โรงเรียน/ ชุมชน)
๖. จัดระบบบัญชี (หมุนเวียนการผลิต)

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ภาคเรียนที่ ๑-๒

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครู เป็นผู้ดูแลกลุ่มการผลิต ให้ความรู้ คำแนะนำในการผลิต การจำหน่าย การจัดทำระบบบัญชี ในขณะที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมจริง ค้นพบความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค คิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยกลุ่มการผลิต ส่วนผู้ปกครอง/ชุมชนทำหน้าที่ให้ความรู้ สถานศึกษาดูงาน และสนับสนุนการจัดจำหน่ายผลผลิต

­

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑. นักเรียนรวมกลุ่มการผลิต
๒. มีผลผลิตหมุนเวียนจำหน่ายและบริโภคตลอดปี
๓. มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
๔.มีการผลิตยาปราบศัตรูพืชจากธรรมชาติ
๕. จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง


กิจกรรมเด่นอื่นๆ

๑. โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
๒.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
ที่อยู่: ๑๙๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์: ๐๔๓-๖๕๐-๗๑๘-๙
โทรสาร: ๐๔๓-๖๕๐-๗๑๙