โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า ในโครงการตามพระราชดำริ
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1


ผู้บริหาร
นายอนิรุทธ์ สายบุญผาง
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๕๑-๕๗๑๘

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนครู ๑๗ คน จำนวนนักเรียน ๒๕๕ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายอินทร มั่นอ่าว
โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๒๗-๗๙๐๖

­

“โครงการเศรษฐกิจพึ่งตนเอง” ถือเป็นโครงการเด่นของโรงเรียน เพราะเป็นกิจกรรมพิเศษ ที่โรงเรียนดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

­

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับงานหน้าที่ในความรับผิดชอบและสามารถพึ่งตนเองได้

­

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
๑. ประชุม วางแผน เสนอโครงการ
๒. ดำเนินการตามแผน
๓. ติดตาม ประเมินผลในแต่ละโครงการ
๔. สรุปโครงการ และทำการรายงานผลโครงการ

­

 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

๑ ปีการศึกษา

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูมีทักษะกระบวนการทำงานที่หลากหลายขึ้น
นักเรียนเกิดทักษะในงานอาชีพ มีภูมิคุ้มกันด้านความรู้ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เกิดความภูมิใจ และสามารถพึ่งตนเองได้
โรงเรียน ได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนต้นแบบ และได้รางวัลชนะเลิศยุวเกษตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
ผู้ปกครอง และชุมชนมีความไว้วางใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

ครู นักเรียน บุคลากรสามารถพึ่งพาตนเอง

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า ในโครงการตามพระราชดำริ
ที่อยู่: ๘๔ ตำบล หมู่ ๓ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๕๐
โทรศัพท์: ๐๘๖-๔๒๐-๖๔๗๕