สำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

ประวัติความเป็นมา

เป็นหน่วยงานกลางที่กระตุ้น และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สู่เด็กและเยาวชน โดยการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาสื่อในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับ แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากร การขยายผล และการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

­

วิสัยทัศน์

“หน่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน และพัฒนา เผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง”

­

พันธกิจ

งานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน

­

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

มุ่งพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่มีพลวัตร และนำไปสู่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

­


ผู้บริหารองค์กร

  • ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ หัวหน้าโครงการ

­

รูปแบบการบริหารจัดการ

ประสาน ความร่วมมือ ให้ความช่วยเฟลือด้านวิชาการ สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ผลิตและเผยแพร่สื่อรูปแบบต่างๆ ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

โครงการขององค์กร

การ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยปัจจุบันได้บรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าเป็นหลักสูตรของทุก ชั้นเรียนขั้นพื้นฐาน / ได้พัฒนาวิทยากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากว่า 1000 คน / ได้ฝึกอบรม ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรด้านการศึกษา ให้สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ทั้งการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน กว่า 10000 คน ทั่วประเทศ / มีสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ทั่วประเทศ กว่า 100 แห่ง จากทุกสังก้ด

­

เงื่อนไขความสำเร็จขององค์กร

มี ศรัทธาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาฐานรากของการเจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติ

­

องค์ความรู้จากการดำเนินงาน

แนวทาง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ทั้งการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพชีวิจของบุคลากรด้านการศึกษา

­

รางวัลความสำเร็จ

เห็น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการปลูกฝังอุปนิสัยให้ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงของบุคคลต่างๆ และความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้สังคมไทยมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ใช้คุณธรรมนำความรู้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

รวมมือร่วมใจ/ขยายผล

ร่วมมือกับเครือข่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศภายในปี 2554 อย่างมีพลังและมีชีวิตชีวา

ติดต่อองค์กร
สำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์
ที่อยู่: 173 ถนนนครราชสืมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์: 02-687-3662