โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒


ผู้บริหาร
นายประมวลทรัพย์ ไวสาหลง
โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๖๘-๒๘๑๐
E-mail : pramualsup@thaimail.com

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวนครู ๓๐ คน จำนวนนักเรียน ๖๓๕ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายชาญชัย ชาวพงษ์
โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๖๐-๒๒๔๘
E-mail : cha0181@thaimail.com

­

ทางโรงเรียนจัดทำ “โครงการมหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติ” เพราะอยากให้นักเรียนและประชาชนชาวตำบลดงใหญ่, ตำบลแคนร่วมอนุรักษ์เห็ดและป่าไม้

­

­

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อร่วมจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับเห็ด
๒.เพื่อร่วมกันปลูกป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่า

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและประชาชนทราบ
๒.รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดแข่งขันทั้งประเภทนักเรียน และประชาชน
๓.ดำเนินการประกวดแข่งขันทักษะ

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

สิงหาคม ๒๕๕๑ และเดือนสิงหาคมของทุกปี

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความตระหนักและมองเห็นความสำคัญของเห็ดและทรัพยากรป่า นอกจากนี้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนยังเกิดทักษะจากการแข่งขันและการอนุรักษ์ป่า

­

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

นักเรียน และประชาชนของ ๒ ตำบล ได้ร่วมประกวดแข่งขันทักษะเกี่ยวกับเห็ด เกิดความตระหนักความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเห็ดและการอนุรักษ์ป่า

­

กิจกรรมเด่นอื่นๆ

๑.โครงการคุณธรรมนำความรู้ (อบรมปฏิบัติธรรม)
๒.โครงการบรรพชาสามเณร

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ที่อยู่: หมู่ที่ ๑ บ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม มหาสารคาม ๔๔๑๒๐
โทรศัพท์: ๐๔๓-๗๓๑-๑๔๗
โทรสาร: ๐๔๓-๗๓๑-๑๔๘