กลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง
จัดตั้ง: 8 ก.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

­

ประวัติความเป็นมา

การรวมกลุ่มกันของเยาวชนรัก แม่กลองเกิดจากการที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ที่ได้เข้าไปดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการรักและหวงแหนสิ่ง แวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่น เมื่อปี 2542 จนเกิดการรวมตัวกันของเยาวชนจำนวนหนึ่งที่มีจิตอาสาต้องการทำงานเพื่อสังคม ขึ้นมาทำงานโดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มเยาวชนอาสมัครรักษ์แม่กลอง” ซึ่งระยะแรกทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังเรื่องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
กระทั่ง ปี 2545 การดำเนินการกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครรักษ์แม่กลองไม่ได้ดูแลรักษา แม่น้ำแม่กลองเพียงอย่างเดียว จึงเปลี่ยนชื่อเป็น“กลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง” ซึ่งหมายถึงเยาวชนทุกคนที่มีความรัก อย่างหวงแหน รัก อย่างทะนุถนอม รัก อย่างดูแลรักษาเอาอกเอาใจปกป้องอันตราย ในทุกๆด้าน ทุกๆเรื่องที่ร้อยเรียงและสัมพันธ์กันเป็นเมืองแม่กลอง ไม่ว่าจะเป็น สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี สังคม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศาสนา เศรษฐกิจ ฯลฯ อันจะเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในบ้านเกิด และก่อเกิดต้นกล้าเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการที่จะช่วยดูแลรักษาและพัฒนาเมืองแม่ กลองให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

­

วิสัยทัศน์

สร้างเสริมศักยภาพเยาวชนให้เป็นคนดี

­

พันธกิจ

จัดกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเยาวชนในท้องถิ่น ลดความขัดแย้งและปัญหาสังคม

­

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

 • รวมกลุ่มเยาวชนในจังหวัดให้ช่วยกันดูแลเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น
 • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตให้เยาวชน

­

ผู้บริหารองค์กร

 • รัตนา วงศ์ซื่อ (เอื้อย) ผู้ประสานงานกลุ่ม
 • นายอภิชาต ลือสกล (ชาติ) ที่ปรึกษากลุ่ม
 • นายศิริวัฒน์ คันทารส (อาร์ต) ที่ปรึกษากลุ่ม

­

รูปแบบการบริหารจัดการ

ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น คือร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ

­

เงื่อนไขความสำเร็จขององค์กร

 • การ จัดให้มีการประชุมกลุ่มทุกๆ เดือน ทำให้สมาชิกกลุ่มเยาวชนรักแม่กลองได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 • การมีผู้ประสานงานกลุ่มที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกลุ่มได้เป็นอย่างดี
 • มีแกนนำที่อยู่ติดกับพื้นที่
 • มีสมาชิกกลุ่มที่เป็นเยาวชนในท้องถิ่นจริงๆ ทำให้การดำเนินงานในชุมชนเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

­

องค์ความรู้จากการดำเนินงาน

 • การตรวจสอบคุณภาพน้ำ
 • การคัดแยกขยะ
 • การดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อส่วนรวม
 • การสร้างเสริมศักยภาพเยาวชน

­

รางวัลความสำเร็จ

ปี 2546 กลุ่มเยาวชนรักแม่กลองได้รับรางวัลลูกโลกสีเชียว

โครงการขององค์กร
 • เยาวชนมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมของชุมชนมากขึ้น
 • เกิดการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำแม่กลองว่าอยู่ในสภาพใด
 • เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข
 • มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆ ที่มีศักยภาพหลากหลายเข้ามาทำงานต่อเนื่อง
 • เยาวชนเกิดการพัฒนาศักยภาพด้านดีและมีโอกาสได้แสดงออกทั้งทางความคิด และการลงมือทำงานอาสาในท้องถิ่น
รวมมือร่วมใจ/ขยายผล
 • ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนจิตอาสากลุ่มอื่นๆ
 • พัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านต่างๆ เพิ่มเติม
ติดต่อองค์กร
กลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง
ที่อยู่: 29 หมู่ 7 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์: 08-5829-2958
โทรสาร: 0-3476-7281