โรงเรียนโพนทองวิทยายน
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓


ผู้บริหาร
ว่าที่ร.ต.วัฒนชัย ศาลารัตน์
โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๗๗-๐๒๘๘

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวนครู ๔๕ คน จำนวนนักเรียน ๑,๔๐๐ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวชนันศิริ โคตรุฉิน
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๐๙-๘๓๗๙

­

โรงเรียนโพนทองวิทยายนเลือก “โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาจัดในโรงเรียนครั้งนี้ เพื่อต้องการปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

­

วัตถุประสงค์


๑.เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระ
๒.เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปใช้ในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ
๓. เพื่อให้นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในวิถีชีวิตและขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน

­

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑. จัดทำโครงการ
๒.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจ
๓.จัดประชุมอบรมบุคลากรเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๔.นิเทศติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา


ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครู ทุกกลุ่มสาระสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงได้ อีกทั้งยังได้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทางโรงเรียนพร้อมนำไปปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑.ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ
๒.มี แกนนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
๓.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันพร้อมขยายผลแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป

­

กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

๑. ธนาคารโรงเรียน : เพื่อส่งเสริมการออมและธุรกิจการเงินการธนาคารให้กับนักเรียน

๒. กิจกรรมสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจากวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติ : เพื่อต้องการฝึกสอนนักเรียนให้รู้จักการนำวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนโพนทองวิทยายน
ที่อยู่: ๔๕๙ หมู่ ๓ ถนนโพนทอง - หนองพอก อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์: ๐๔๓-๕๗๑-๓๘๙
โทรสาร: ๐๔๓-๕๗๑-๖๓๙