โรงเรียนประชาราชวิทยา
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ผู้บริหาร
นายสกล ไหมสาสน์
โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๕๑-๖๘๙๕

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
จำนวนครู ๓๐ คน จำนวนนักเรียน ๓๘๐ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัฒ ร่วมชาติ
โทรศัพท์ ๐๘๕-๖๒๑-๔๕๙๗

­

­

ด้วย ทางโรงเรียนประชาราชวิทยาได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำหลักการโรงเรียนวิถีพุทธมาบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อทำให้ เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาเยาวชน โดยยึดแนวคิด “ บวร ” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนา เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ทางโรงเรียนจึงได้ จัดทำ “กิจกรรม ๕ ดี : คืนวิถีไทยสู่ชุมชน” ขึ้นมาเป็นโครงการเด่นของโรงเรียน

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
มีการจัดกิจกรรม ๕ ดีวิถีไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมดี
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาที่นำหลักไตรสิกขาของ โรงเรียนวิถีพุทธ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และวิถีชีวิต ประจำวัน มี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีการจัดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ การบริหารจิตและเจริญภาวนา การปฏิบัติธรรมสวนพุทธวนา

๒.กิจกรรมที่ ๒ สถานที่ดี
เป็นการ จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้เหมาะสม น่าอยู่และ เอื้อต่อการเรียนรู้และ การปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์ เจริญภาวนา ได้แก่ สวนพุทธวนา ศาลาพระก้าวหน้า ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงอาหาร ห้องสหกรณ์ รวมถึงการ จัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ มีแสงสว่างเพียงพอ มีความสะอาดสงบ ร่มรื่นและสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ให้บริการต่อชุมชน

๓.กิจกรรมที่ ๓ กัลยาณมิตรดี
คือ โรงเรียนมีครู ผู้ปกครอง และเพื่อนที่ดี มีพระสงฆ์ให้การอบรมสั่งสอน ให้คำ ปรึกษา ช่วยเหลือเป็นประจำ ให้ความรักและเมตตา เคารพซึ่งกันและกันด้วยการไหว้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้มีชีวิตที่ก้าวหน้าในทางที่ดี รวมถึงการให้ความร่วมมือ สนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อโรงเรียน

๔.กิจกรรมที่ ๔ วันดี
วันดี คือ วันพระ กำหนดวันพระในโรงเรียน ทั้งนี้ไม่จำเป็นจะต้องตรงกับวันพระ ตามปีปฏิทิน โดยกำหนดให้ “ วันศุกร์ ” เป็นวันดี เพราะเป็นวันที่ นักเรียน ครู ได้สวมชุดขาวประจำโรงเรียน และพระสงฆ์ ได้ร่วมปฏิบัติธรรม ณ สวนพุทธวนา และหอประชุมพิพิธสโมสร เพื่ออบรมจิตใจให้เป็นผู้มีสติปัญญา ผู้เจริญแล้ว

๕.กิจกรรมที่ ๕ สัญลักษณ์ดี
คือ โรงเรียนมีศาลาพระก้าวหน้า สวนพุทธวนา และชุดประจำโรงเรียน เพื่อใช้ ประกอบกุศลกรรม คุณงามความดี ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติธรรม แต่งกายชุดสีขาวสำหรับครูและนักเรียน ที่ใช้ประกอบกิจกรรมการทำความดีในวันพระ (วันศุกร์) หรือใช้ประกอบกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กระทำตนให้เป็นแบบอย่างของคนดี เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ดีของบุคคลตัวอย่างในโรงเรียน

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ผู้ บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนตอนเช้า ตั้งแต่นักเรียนเข้ามาโรงเรียน เช่น การไหว้พระก้าวหน้าของครูและนักเรียน การเคารพครูเวรประจำวันหน้าประตูโรงเรียน การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและในหอประชุมพิพิธสโมสร การอบรมใน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นักเรียน มีระเบียบวินัยในการเข้าแถว การทำกิจกรรมหน้าเสาธง การทำ ความสะอาดห้องเรียน และเขตรับผิดชอบ ในด้านสมาธิ นักเรียนมีความมุ่งมั่น รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ และในด้านปัญญา นักเรียนมีสติปัญญาในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากครู และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำ นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ บริหารองค์กรจนประสบความสำเร็จ

๒. ความร่วมมือร่วมใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา

๓. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนำหลักการโรงเรียนวิถีพุทธมาบริหารจัดการในสถานศึกษา

๔.พระสงฆ์ ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน ทำ ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ปัญหาเยาวชน ซึ่งโรงเรียนได้ยึด “บ ว ร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนา
เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จทุก ๆ ด้าน

­