โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒


ผู้บริหาร
นายวรการ น้อยสงวน
โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๔๒-๑๘๗๑

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนครู ๒๕ คน จำนวนนักเรียน ๓๓๔ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายอัษฎากร เกตมาลา
โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๗๓-๔๖๘๗
Email : jingjo_1234@hotmail.com

­

­

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ เป็นโรงเรียนที่นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและนำไปใช้ในชีวิตได้ จึงได้คิดโครงการการผลิตหนังสั้นแบบบูรณาการความพอเพียง เพื่อให้นักเรียนสามารถผลิตหนังสั้นจากประสบการณ์ที่ได้นำเอาปรัชญาดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

­

วัตถุประสงค์

นักเรียนสามารถผลิตหนังสั้นได้ภายใต้กรอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนปกติ แต่กำหนดกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติหลังการเรียนรู้ภายใต้กรอบความ
พอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

­

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตลอดภาคเรียน ๒๕๕๐

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครู ได้รับความรู้ด้านการทำหนังสั้น น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนนักเรียนสามารถผลิตหนังสั้นได้ภายใต้กรอบแนวคิดที่พึงประสงค์ และยังได้เผยแพร่ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงผ่านหนังสั้นให้ผู้ปกครอง และชุมชน

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน มีความรู้คู่คุณธรรม


กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

การปลูกพืช ผัก สวนครัว ตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­