โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒


ผู้บริหาร
นางคณาพร เทียมกลาง
โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๔๘-๐๘๒๙

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวนครู ๑๙ คน จำนวนนักเรียน ๓๖๕ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวเอมอร มาลาม
โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๑๙-๖๓๒๒
Email : aimmalarm@yahoo.co.th

­

“โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นโครงการที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้น เพราะเล็งเห็นว่าหลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ ความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การป้องกันให้เปลี่ยนแปลงต่างๆ
จนก่อให้เกิดคุณลักษณะของผู้เรียนภายใต้ กระแสโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จนก่อให้เกิดคุณลักษณะของผู้เรียนภายใต้คำกล่าวที่ว่า “คุณธรรมนำความรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”

­

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ได้

­

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.ประชุมปรึกษาหารือกันในห้อง
๒.แบ่งกลุ่มนักเรียนในห้องตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่
๓.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวว่าเป็นอย่างไร
๔.ให้ นักเรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเรียนและในชีวิตประจำวัน เช่นการ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน การปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง หรือนำไปค้าขายเป็นรายได้เสริมเพื่อที่จะลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้เข้า ครอบครัวและตัวเอง
๕.ออกประเมินผลและเยี่ยมบ้านแต่ละหมู่บ้านว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรใช้ชีวิตแบบพอเพียงหรือไม่
๖.สรุป อภิปรายหน้าห้องเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านของแต่และหมู่บ้านว่าเป็นอย่างไร
๗.ประเมินผลการดำเนินงาน

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๐

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูได้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และได้ประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียนในการติดตามงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนสำหรับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ ประยุกต์ใช้ได้ รวมทั้งมีความรักความภาคภูมิใจในชุมชนของตน ทางฝ่ายผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้และให้กำลังใจนักเรียนในการทำกิจกรรม พร้อมกับรับรู้ถึงพฤติกรรมของนักเรียนในปกครองจากครูที่ปรึกษา

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑.นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำโครงงานหมู่บ้านละ ๑ โครงงาน
๒.ครูมีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงงาน
๓.ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักเรียน กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

1.กิจกรรมสหธนาคาร
เป็นการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียน ชุมชนและสังคมเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานที่ ๑ ภายใต้หลักคิด คือ ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.โครงการ Green Box (กล่องเขียวขจี)
จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมุ่งปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ไทยรักและหวงแหนต้นไม้ เพื่อคืนชีวิตและความชุ่มชื่นความเขียวขจีให้แก่แผ่นดินไทย โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาวางแผนพัฒนาพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ที่อยู่: ๑๑๒ หมู่ ๓ ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก มหาสารคาม ๔๔๑๗๐
โทรศัพท์: ๐๔๓-๗๓๑-๐๗๕
โทรสาร: ๐๔๓-๗๓๑-๐๗๕