โรงเรียนบ้านดงบังซับ สมบูรณ์
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓


ผู้บริหาร
นายนิวัฒน์ ท่อชู
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๙-๘๒๙๕
Email : niwattochoo@gmail.com

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
อนุบาล–มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนครู ๒๙ คน จำนวนนักเรียน ๔๙๑ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นางอำไพ พรหมบุตร
โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๘๐-๙๙๓๑

­

โครงการเด่น คือ “โครงการคุณธรรมนำความรู้คู่เศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยเล็งเห็นว่า นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมลดลง

­

­

วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีเจตคติที่ดีและสนใจคุณธรรมและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนโดยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

­

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐–๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูมีความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปจัดการเรียนรู้การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๘๐ และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ผู้ปกครองและชุมชนได้รู้และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพของตนเอง

­

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

ความสามัคคีและความร่วมมือของครูและนักเรียน ความรับผิดชอบ และผู้บริหารตระหนักและให้ความสำคัญ


กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

๑.โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระต่างๆ

๒. โครงการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และเพาะพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย

­