โรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา)
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๗


ผู้บริหาร
นายสถิต ทองพิมาย
โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๙๐-๕๙๕๓

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
อุนบาล ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนครู ๒๓ คน จำนวนนักเรียน ๔๖๘ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายทองสืบ สืบค้า
โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๒๘-๑๘๔๒

­

โรงเรียนบ้านหนองปรือเลือก “โครงการการทำนาข้าวหอมมะลิ” เป็นโครงการเด่นของโรงเรียน เพื่อดำเนินแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

วัตถุประสงค์

๑.มีความรู้ความเข้าใจการทำนาข้าวหอมมะลิ ซึ่งสนองต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.นำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

­

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒.ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงโครงการ
๓.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
๔.ประชุมนักเรียน
๕.ดำเนินงานตามโครงการ
๖.ประเมินโครงการ
๗.รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูได้จัดการเรียนรู้การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับประทานข้าวปลอดสารเคมี ส่วนผู้ปกครอง และชุมชนทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑.ด้านความรู้
๒.ด้านคุณธรรม (ขยัน อดทน ประหยัด มีน้ำใจ)


กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

๑.การปลูกต้นกระดาษ
๒.การเลี้ยงปลาดุก

­