มูลนิธิสร้างเสริมไทย
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

­

ประวัติความเป็นมา

การพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้าง หน้านั้น บุคลากรในประเทศนับเป็นปัจจัยสำคัญ หากประเทศมีบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมากก็จะช่วยนำพาประเทศและประชากรส่วนที่ เหลือของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง ฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง หากแต่ในขณะนี้สังคมแห่งการศึกษายังมีช่องว่างของความแตกต่างอยู่มาก มูลนิธิสร้างเสริมไทยจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2540 โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษา เพราะเล็งเห็นว่า “การศึกษาคือปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน” ด้วยการหาแนวร่วมหรือกลุ่มคนที่มีความคิดเดียวกัน ร่วมกันระดมทุนเพื่อนำไปสนับสนุนด้านการศึกษาให้เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ยังขาดแคลน เช่น การมอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และสื่อการศึกษา สร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ โครงการจักรยานยืมเรียนและโครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง เป็นต้น
รวมถึง กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญา ด้วยเชื่อมั่นว่าหากสังคมให้โอกาสในการศึกษาและการพัฒนาแก่เด็กและเยาวชน เมื่อเด็กๆ เหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้และมีโอกาสในการพัฒนาประเทศ ผู้ใหญ่เหล่านี้ก็จะทำประโยชน์กลับคืนสู่สังคม และทำให้ประเทศพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

­

วิสัยทัศน์

ลดช่องว่างทางการศึกษา สร้างเสริมเด็กไทยให้พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา

­

พันธกิจ

สร้างโอกาสให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมทุกคน โดยเฉพาะด้านการศึกษา
สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร

­

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

  • ส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างความรู้ให้กับกลุ่มเด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  • เป็นแหล่งเผยแพร่ประสบการณ์การบริหารธุรกิจ และแนวคิดที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณชน
  • ร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่ดเกี่ยวข้องกับการเมือง

­

ผู้บริหารองค์กร

  • คุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานมูลนิธิฯ
  • ดร.เธียรชัย ศรีวิจิตร กรรมการมูลนิธิฯ
  • คุณลิขิต เทอดสถิรศักดิ์ กรรมการมูลนิธิฯ
  • คุณกฤช กุลทรัพย์ไพศาล กรรมการมูลนิธิฯ
  • คุณปฐม อินทโรดม กรรมการมูลนิธิฯ
  • คุณชาญชัย บุณยสุรกุล กรรมการมูลนิธิฯ
  • คุณโสจิพรรณ วัชโรบล กรรมการมูลนิธิฯ

­

รูปแบบการบริหารจัดการ

มูล นิธิฯ เปิดกว้างให้กับผู้บริจาคโดยสามารถบริจาคได้ทั้งรูปแบบของเงินแรงงาน หรือความคิด ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งในส่วนของผู้บริจาคเงินนั้นมีทั้งในและต่างประเทศ ส่วนการบริจาคในลักษณะของแรงงานและความคิดนั้น ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของเยาวชนจิตอาสา นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งองค์กรภาคธุรกิจและองค์กรเอกชน สามารถเข้ามาร่วมกับมูลนิธิเพื่อเข้าไปช่วยเหลือตามโรงเรียนหรือสถาน สงเคราะห์ต่างๆ โดยอาสาสมัครสามารถแสดงความจำนงผ่านทางเว็บไซต์ได้

มูล นิธิฯ มีการจัดทำคู่มือการบริหารเพื่อใช้ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนหรือชุมชนที่ได้รับการบริจาคไม่ ว่าจะเป็นการบริหารจัดการอาคารศูนย์การเรียนรู้ การใช้สอยและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์สื่อการศึกษา หนังสือ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้สิ่งที่มูลนิธิบริจาคไปเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และเพื่อให้โรงเรียนและชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้น ซึ่งหากได้รับการประเมินว่าสามารถบริหารอุปกรณ์หรือสถานที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มูลนิธิฯจะมีการจัดสรรงบประมาณหรืออุปกรณ์การศึกษาอื่นๆ ให้อย่างต่อเนื่อง

­

เงื่อนไขความสำเร็จขององค์กร

ความ สำเร็จของมูลนิธิฯ เกิดจากความมุ่งมั่นในการตอบแทนให้กับสังคมของผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ในฐานะบุคคลหนึ่งของประเทศไทย เพราะเมื่อเราประสบผลสำเร็จจากสังคมจึงควรคืนประโยชน์ให้กับสังคมด้วยเช่น กัน เปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่ได้รับธาตุอาหารจากพื้นดินทำให้สามารถออกดอกออกผล ได้ เมื่อใบไม้แก่และร่วงหล่นสู่พื้นดิน ใบไม้เหล่านี้ก็จะเน่าเปื่อยและกลับกลายเป็นธาตุอาหารสะสมในดินต่อไป เป็นการพึ่งพาอาศัยกัน มิใช่เป็นผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว

นอกจากนี้ จุดมุ่งหมายของการช่วยเหลือที่ไม่ให้ความสำคัญกับเงินหรือสิ่งของมากไปกว่า การสร้างคุณค่าของคน และการสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนในด้านการศึกษาให้กับชุมชน และโรงเรียน ยังเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงของมูลนิธิฯ ด้วยเช่านกัน

­

องค์ความรู้จากการดำเนินงาน

การผูกรวม การศึกษา โรงเรียน ชุมชน เด็ก และครอบครัว เข้าด้วยกันโดยใช้การบริหารตามหลักเอกชน ทำให้การศึกษากับชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกัน

โครงการขององค์กร

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและมีความบกพร่องทาง ด้านร่างกาย ทั้งเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์และมูลนิธิฯต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี โดยจุดมุ่งหมายหลักของโครงการนี้มิได้อยู่ที่การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ชนะ การประกวดเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีสำหรับแสดงความสามารถของตนเอง ทำให้พวกเขาได้เห็นคุณค่าของตัวเอง แม้จะเป็นเด็กพิการ หรือเด็กด้อยโอกาส ขอให้มีความสามารถสังคมก็จะไม่ทอดทิ้งพวกเขาเหล่านี้

โครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้ จากแนวคิดที่อยากให้ชุมชนและโรงเรียนมีการร่วมมือกันทางด้านการศึกษา มูลนิธิฯจึงตั้งโครงการอาคารศูนย์การเรียนรู้ โดยสนับสนุนการสร้างอาคารที่ประกอบด้วยห้องสมุดที่มีหนังสือทุกประเภท ทั้งหนังสือสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ และห้องคอมพิวเตอร์ที่จัดไว้ในรูปแบบของห้องเรียน และศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับค้นคว้าหาความรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด โดยมุ่งหวังให้ชุมชนและโรงเรียนร่วมมือกันบริหารศูนย์การเรียนรู้ให้เกิด ประโยชน์อย่างยั่งยืนในชุมชน ทุกคนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้บริการ และสามารถเรียนรู้ได้จากที่นี่

รวมมือร่วมใจ/ขยายผล

ขยายพื้นที่ของผู้มีแนว ร่วมทางความคิดการ “คืนกลับให้สังคม” ทั้งจากแหล่งทุน และอาสาสมัครที่ต้องการเสียสละกำลังกายและกำลังสมอง เพื่อช่วยกันลดช่องว่างในสังคมให้แคบลง

ติดต่อองค์กร
มูลนิธิสร้างเสริมไทย
ที่อยู่: 900/9 อาคารเอสวีโอเอ ชั้น 33 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2682-6111 ต่อ 3301
โทรสาร: 0-2682-6334