โรงเรียนแม่พริกวิทยา
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒


ผู้บริหาร
นายภูริต คันธชุมภู
โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๙๙-๒๗๐

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวนครู ๒๗ คน จำนวนนักเรียน ๔๗๗ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นางสุมาลี งิ้วงาม และนางสาวผกาพรรณ์ คำริม
โทรศัพท์ ๐๘๖-๑๑๘-๔๑๒๔

­

โรงเรียนแม่พริกวิทยาจัดทำ “โครงการธนาคารขยะรีไซเคิ่ล” เพื่อต้องการให้บริเวณโรงเรียนมีความสะอาดสวยงาม

­


วัตถุประสงค์

๑. สร้างวินัยในการรักษาความสะอาด
๒. นักเรียนรู้จักคุณค่าของสิ่งเหลือใช้

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑. จัดตั้งธนาคารขยะโดยมีนักเรียนเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน มีครูเป็นที่ปรึกษา
๒. รับซื้อและจัดการจำหน่ายจากผู้ปกครองนักเรียน ทำบัญชีสะสมเงินแก่นักเรียน

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูสร้างองค์ความรู้แก่นักเรียนในการแยกขยะ การรับซื้อและจำหน่าย นักเรียนคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ รู้จักวิธีการดำเนินงานในรูปคณะกรรมการ นำสิ่งเหลือใช้มาประดิษฐ์ของใช้

ผู้ปกครองและชุมชนได้รักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัยโดยนำของมาฝากนักเรียน จำหน่ายที่โรงเรียน คัดแยกขยะถูกต้อง และนำกลับมาใช้ใหม่ได้

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

มาจากการสร้างความตระหนักแก่ครูและนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน จึงเกิดความร่วมมือร่วมใจซึ่งส่งผลให้เกิดความสำเร็จ


กิจกรรมเด่น

โครงการธนาคารโรงเรียน มีคณะกรรมการนักเรียนดำเนินการ มีครูเป็นที่ปรึกษา นักเรียนที่นำเงินมาฝากจะมีสมุดคู่ฝาก ทุกคนสามารถฝากและถอนได้ทุกวัน ผู้ปกครองฝากเงินให้นักเรียนมาเข้าบัญชีได้

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนแม่พริกวิทยา
ที่อยู่: ๓๗ หมู่ ๕ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก ลำปาง
โทรศัพท์: ๐๕๔-๒๙๙-๒๗๐
โทรสาร: ๐๕๔-๒๙๙-๒๗๑