โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๒


ผู้บริหาร
นายณัฐภาคย์ พัฒนพิเชียร
โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๙๔๑๓๔๕๓
Email : kruyai-padeng@thaimail.com

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวนครู ๒๓ คน จำนวนนักเรียน ๔๕๘ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวอภิญญา เรืองพุก
โทรศัพท์ ๐๘๖ - ๗๖๗๑๒๒๐
Email : giftzy_9@hotmail.com

­

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนอยู่บริเวณพื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ทางโรงเรียนจึงจัดทำ “โครงการค่ายสิ่งแวดล้อม” ขึ้นมาให้กลายเป็นโครงการเด่นของโรงเรียน

­

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ประสานกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อร่วมมือกันจัดค่ายสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนของโรงเรียนป่าเด็งวิทยาต้องผ่านค่ายอย่างน้อย ๑ ค่าย

­



ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูมีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาเป็นหลักสูตร ท้องถิ่น รวบรวมองค์ ความรู้ท้องถิ่น นักเรียนมีความรู้ และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น สำหรับ ผู้ปกครอง และชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

­

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

­

กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

๑. การทำสบู่จากน้ำนมโค เนื่องจากอยู่ในโครงการพระราชดำริ ป่าเด็ง - ห้วยสัตว์ใหญ่ ประชาชนมีอาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม (มิติเศรษฐกิจ)
๒. การลงรักปิดทอง (มิติวัฒนธรรม)

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ที่อยู่: หมู่ ๔ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน เพชรบุรี ๗๖๑๗๐
โทรศัพท์: ๐๓๒ – ๘๒๙-๐๘๕
โทรสาร: ๐๓๒ – ๘๒๙-๐๘๗