โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔


ผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ ประสาร
โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๘๙-๐๕๖๗
Email : somsakprasarn@hotmail.com

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
อนุบาล ๑–มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนครู ๒๒ คน จำนวนนักเรียน ๔๒๘ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นางพรทิพา วาลตะคุ
โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๕๐-๑๕๒๐

­

โครงการเด่น คือ “โครงการการขับเคลื่อนเครือข่ายการเรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชน” ทั้งนี้เพื่อจะได้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

­

­

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑. ศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งด้านชีวภาพและกายภาพของชุมชน พร้อมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน
๒. จัดทำทำเนียบเครือข่ายชุมชนและจัดกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน
๓. ทำความเข้าใจกับชุมชนโดยเฉพาะผู้นำชุมชนและขอความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชน ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านสถานที่แหล่งเรียนรู้
๔. ฝึกอบรมอาชีพ โดยมีวิทยากรจากเกษตรตำบล/อำเภอ วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์ ปราชญ์ชาวบ้าน และคุณครูโรงเรียนบ้านชำแจงแมง
๕. ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน

­

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๑สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูมีการทำอาชีพเสริมเหมาะสมกับเวลา ทุน มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ และการเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และมีการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น

นักเรียนมีอาชีพที่เหมาะสมกับวัย ทุน และเวลา มีการเรียนรู้อาชีพในชุมชนมีการประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต ได้รับการฝึกอาชีพ

ผู้ปกครอง และชุมชนมีอาชีพที่เหมาะสมกับวัย ทุน และเวลา มีการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในชุมชน มีการประกอบอาชีพที่สุจริตในปัจจุบันและอนาคต รู้สึกรักและภูมิใจในชุมชนตนเอง มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการฝึกอาชีพ และมีการถ่ายทอดความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน

­

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑. ความร่วมมือจากชุมชนในการสนับสนุนงบประมาณและสถานที่แหล่งเรียนรู้
๒. ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนและชุมชน
๓. ความกระตือรือร้นในการถ่ายทอดความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน
๔. ความสามารถในการประสานงานของคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ
๕. ภาวะผู้นำของผู้บริหารและการทำงานเป็นทีมของคณะครูทุกคนในโรงเรียน


กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

โครงการ ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนไทยทุกคน และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต จะสามารถทำให้ชีวิตประสบแต่ความสุข และนำพาชาติให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
ที่อยู่: หมู่ ๑ ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทรศัพท์: ๐๔๕-๖๖๐-๔๒๓