โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๒


ผู้บริหาร
นายธีระวัธน์ สิงหบุตร
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๖๒-๖๑๕๖
e-mail : Chumkho@hotmail.com

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
ม.๑- ม.๖ จำนวนครู ๑๘ คน จำนวนนักเรียน ๒๘๐ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ว่าที่ร้อยตรี วีรพงศ์ ขำเหม
โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๘๓-๙๗๙๙

­

“โครงการพิพิธเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นโครงการเด่นของโรงเรียน เกิดขึ้นมาจากครูและนักเรียนได้นำผลการเยี่ยมบ้านตามข้อมูลการเยี่ยมตามระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวนักเรียนต่ำกว่า ๗,๐๐๐ บาท มีจำนวนถึงร้อยละ ๘๔.๓๓ ในปีพ.ศ.๒๕๕๐ ในขณะที่สภาพที่พักอาศัยของนักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นที่ที่สามารถดำเนิน กิจกรรมช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ อาทิ การเพาะปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน การลดรายจ่ายและเพิ่มราย ได้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามศักยภาพของนักเรียนและครอบครัว ประกอบกับทางโรงเรียนได้กำหนดนโยบายน้อมนำแนวพระราชดำริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้จึงเห็นสมควรจัดโครงการดังกล่าวขึ้น

­

­

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๒. เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์และบูรณาการสู่หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน บุคลากรได้ศึกษาและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
๔. เพื่อเสริมสร้างครู นักเรียน บุคลากรให้เป็นผู้นำและสามารถเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ให้เป็นสังคมแห่งความพอเพียง

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.ประชุมคณะทำงานกำหนดโครงการ
๒.ประชุมชี้แจงโครงการให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ
๓.นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้กับระบบบริหารจัดการ
๔.กำหนดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๑ จัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๔.๒ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. นักเรียนเข้ากลุ่มดำเนินกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ
๖. นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันจัดกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๗. โรงเรียนมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและเยี่ยมประเมินผลการดำเนินงาน
๘. สรุปประเมินผล


ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

พฤษภาคม ๒๕๕๑ - มีนาคม ๒๕๕๒

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครู สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยจัดทำแผนบูรณาการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ท้ายที่สุดครูสามารถเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนได้

นักเรียนสามารถอธิบายให้ความหมายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้ รวมทั้งสามารถน้อมนำหลักปรัชญานี้มาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม นอกจากนี้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว

สำหรับผู้ปกครอง และชุมชน มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

นักเรียนโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมทุกคน มีคุณลักษณะที่สำคัญ ๒ ประการ คือรู้จักตัวเอง (เป็นใคร สถานภาพอย่างไร มีความสามารถเพียงใด ฯลฯ) เข้าใจผู้อื่น (รู้และเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่า เสียสละจิตสาธารณะ มองโลกในแง่ดี ฯลฯ)


กิจกรรมเด่นอื่นๆ

๑. ผักสวนครัวรั้วกินได้ ( ลูกปลูกให้แม่ เหลือเผื่อแผ่ชุมชน )
ต้องการ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัวและสามารถนำความรู้ไป ปฏิบัติจริงที่บ้านของตนเอง เพื่อให้ครอบครัวนักเรียนมีผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษไว้บริโภค สามารถลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคสามารถขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและแบ่งปัน เพื่อนบ้าน และยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม อาทิ ความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ เพื่อใช้ในการปลูกผักสวนครัวให้เจริญงอกงาม สุดท้ายนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอธิบายกระบวนการทำงานของนักเรียนได้

๒. คลินิกวิชาการ
คลินิก วิชาการเกิดขึ้นโดยมีนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ อาสามาเป็นหมอวิชาการรักษาอาการเรียนไม่เข้าใจในบทเรียนของนักเรียนด้วยความ สมัครใจ โดยใช้เวลาเปิดคลินิกตอนพักกลางวัน การให้นักเรียนดูแลช่วยเหลือกันนี้เป็นการฝึกนักเรียนเป็นทั้งผู้ให้และ ผู้รับที่คุ้มค่านอกจากปัญหาการเรียนแล้วปัญหาอื่น ๆ ก็พลอยลดลงด้วย

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ที่อยู่: ๑๑๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา ระยอง ๒๑๑๑๐
โทรศัพท์: ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๔
โทรสาร: ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๔