โรงเรียนบ้านเหล่ากก หุ่งสว่าง
จัดตั้ง: 8 ต.ค. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๒


ผู้บริหาร
นายวิโรจน์ โคตรธนู
โทรศัพท์ ๐๘๗-๔๙๐-๓๒๘๔

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนครู ๑๔ คน จำนวนนักเรียน ๑๕๒ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นางวชิราภรณ์ ช่างปรุง
โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๔๔-๕๕๖๙

­

เพื่อต้องการให้นักเรียน ชุมชนมีความสามัคคี รู้จักแบ่งปัน ทางโรงเรียนจึงจัดทำ “โครงการพฤกษาพัฒนาพอเพียง” ขึ้นมาให้กลายเป็นโครงการเด่นของโรงเรียน

­

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการทำงาน เน้นการมีส่วนร่วม ทำงานกับผู้อื่นได้ สร้างเสริมให้นักเรียนชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิต

­

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

สหกรณ์ โดยการระดมทุนกันจากสมาชิก คือนักเรียน ให้อยู่ดีกินดี ดำเนินการเป็นสหกรณ์ร้านค้าบริการสินค้าแก่สมาชิกราคาประหยัดและรับ เงินปันผลทุกปี โครงการพฤกษาฯให้นักเรียนและชุมชนผลิตปุ๋ยชีวภาพปลูกพืชไร้ดิน และการเพาะเห็ด

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครู ได้ใช้สินค้าราคาประหยัด มีคุณธรรมมากขึ้น มีจิตอาสา มีความซื่อสัตย์ ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักเรียนมีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เสียสละมีจิตอาสาสามารถนำเอาหลักการของสหกรณ์ไปบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ผู้ปกครองและชุมชนได้ใช้สินค้าในราคายุติธรรม รู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันมากขึ้น มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของสหกรณ์มากขึ้น


เงื่อนไขความสำเร็จ

ความสามัคคี มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ การร่วมแรงร่วมใจ ความอดทนอดกลั้น เสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

­

กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

กิจกรรม สหกรณ์เป็นกิจกรรมที่พยายามจะทำให้เป็นสหกรณ์ครบวงจรโดยบริการสินค้าราคา ประหยัด มีแหล่งรับผลผลิตของสมาชิก โครงการพฤกษาพัฒนาพอเพียงจัดเป็นศูนย์เรียนรู้ของนักเรียน โดยการปลูกพืชผัก ผลิตกล้าไม้ การเพาะเห็ด การผลิตปุ๋ยชีวภาพ บริการให้กับนักเรียน ชุมชน และขายให้แก่ชุมชนนักเรียน

­