โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย อุทัยธานี
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี เขต ๑


ผู้บริหาร
นายการุณ หุ่นธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๗๓-๖๔๘๐
E-mail : karoon_hun@thaimail.com

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวนครู ๓๔ คน จำนวนนักเรียน ๔๐๔ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ
โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๐๗-๘๓๑๓
E-mail : chairestaa@yahoo.com

­

“โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” ถือเป็นโครงการเด่นที่โรงเรียนมุ่งหวังส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้บุคลากร ผู้เรียนและชุมชนมีความรู้และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

­

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. เพื่อจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

­

­

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

๑. กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายสำคัญ
๒. พัฒนาโดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงเรียน
๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
๔. จัดทำ ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมโครงการ กิจกรรม และปรับกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
๕. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
๖. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๗. เสริมสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๘. จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครู มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมดำเนินงานตามนโยบายและจัดการศึกษา รวมถึงการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับ นักเรียน คือ มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดคุณธรรมและระเบียบวินัย รวมทั้งปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใน ส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง หรือชุมชน ได้รับความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งให้ความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางโรงเรียน

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

๑.การกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน
๓.ชุมชนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการดำเนินงาน


กิจกรรมเด่นอื่นๆ

๑.ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
สร้างห้องสมุดให้เป็นแหล่งสืบค้นที่ทันสมัย ครบวงจร โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง มี การจัดป้ายนิเทศและฉายวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้
๒.ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สร้าง ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้หน่วยงาน สถานศึกษาหรือชุมชนต่าง ๆ มาศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ฯ เช่น การทำเกษตรกรรม การทำปศุสัตว์ การทำไบโอดีเซล การทำน้ำยาล้างจาน การทำปุ๋ยสกัดชีวภาพ การเผาถ่าน ฯลฯ

­

ติดต่อองค์กร
โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย อุทัยธานี
ที่อยู่: ๒๐ หมู่ ๒ ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี ๖๑๑๓๐
โทรศัพท์: ๐๕๖-๙๘๒-๐๖๗
โทรสาร: ๐๕๖-๙๘๒-๐๖๘