โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
จัดตั้ง: 8 พ.ย. 2558
ข้อมูลองค์กร

สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔


ผู้บริหาร
นายโกวิทย์ บุญเฉลียว
โทรศัพท์ ๐๘๐-๔๙๐-๓๓๑๐
email : kowit_01@hotmail.com

­

ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนครู ๓๓ คน จำนวนนักเรียน ๖๕๐ คน


ครูผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
จสอ.ธีรพงษ์ พันหนองหว้า
โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๖๘-๗๕๑๙
email : cha0181@thaimail.com

­

โครงการเด่นที่โรงเรียนให้ความสนใจคือ “กิจกรรมกลุ่มสนใจตอนเช้า” เหตุผลเพราะต้องการฝึกสมาธิ ความอดทน ความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน

­

­

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนฝึกสมาธิ ความอดทน ในการปฏิบัติงาน และทำงานอย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย

­

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

๑.ประ ชุมวางแผแนถึงกิจกรรมกลุ่มสนใจ โดยให้นักเรียนเป็นผู้เลือกเองสร้างข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างนักเรียนและครูประจำกลุ่มสนใจว่าต้อง นิ่ง เงียบ ไม่คุยกัน ขณะปฏิบัติกิจกรรม
๒.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
๓.สรุปประเมินผล

­

­

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

ครูมีความเข้าใจเด็กมากยิ่งขึ้น ลดระดับความร้อนของอารมณ์ลงได้ นักเรียนมีความสนใจ กระตึอรือร้นในการเรียน
และมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น มีความสุขกับการร่วมทำกิจกรรม ผู้ปกครองมีความพอใจที่ลูกหลานของตนขยัน อดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบดีขึ้น

­

­

เงื่อนไขความสำเร็จ

นักเรียนมีความอดทน มีสมาธิ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มากยิ่งขึ้น


กิจกรรมเด่นอื่น ๆ

กิจกรรมปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน (โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา) โดยแบ่งความรับผิดชอบให้นักเรียนดูแลร่วมกันกับคุณครู เช่น ที่สวนหย่อม ซึ่งจะมีพืชผักแซมอยู่กับไม้ดอก ไม้ประดับในสวน มีบ่อเลี้ยงปลาเล็กๆในสวนหย่อม เป็นต้น แบ่งเขตการทำความสะอาดภายในโรงเรียนโดยมีนักเรียนดูแล การกำจัดขยะจะมีคณะกรรมการตรวจทุกสัปดาห์ เพื่อสะสมคะแนนและรับรางวัลในทุกสิ้นปีการศึกษา จากความรับผิดชอบของนักเรียนและครูทำให้สภาพของโรงเรียนร่มรื่น และสวยงาม

­